bedrijfsongeval

Op Sint Maarten heeft zich een bijzondere situatie voorgedaan, waarbij een bedrijfsongeval reden is geweest voor het opstarten van een gerechtelijke procedure. Werkgever X verzorgt namelijk duikcursussen en duikexcursies en heeft verschillende werknemers in dienst, waaronder werknemer S. Zij is vanaf 2012 in dienst bij deze werkgever. Een van de excursies is een zogenaamde “Shark Awareness Dive”. Deelnemers, meestal toeristen, kunnen zich voor deze duik opgeven.

Bij deze excursie maakt een groep duikers, begeleid door drie duikers van X, een duik op een diepte van 9 meter. Deze plek bestaat uit een aantal betonblokken in een halve cirkel, waaraan de toeristen zich kunnen vasthouden. Een van de duikers van X plaatst haaienvoer op de bodem. De twee andere duikers van X houden toezicht op de veiligheid. Op het voeren komen haaien af, waarbij de toeristen toekijken en filmpjes en foto’s maken. Daarnaast verzorgt werkgever X een video-opname van het schouwspel die dan later aan de deelnemers wordt verkocht.

Op dit eiland is overigens het Nederlandse arbeidsrecht voor een groot deel van toepassing, daar deze wetgeving bijna letterlijk is overgenomen in hun Burgerlijk Wetboek.

 

Het bedrijfsongeval

Op 31 oktober 2014 vond een dergelijke duik plaats. Voorafgaande aan de duik heeft een “pre-dive briefing” plaatsgevonden waarbij alle deelnemers werden geïnstrueerd over de spelregels, de veiligheid en ieders rol tijdens de duik. Werknemer S is meegegaan als een van de begeleidende duikers. Op het voer kwamen verschillende haaien af. Vervolgens is S in haar linker onderbeen gebeten, waarbij ze ernstige verwondingen heeft opgelopen.

Werknemer S heeft voor deze schade haar werkgever aansprakelijk gesteld. Deze heeft op zijn beurt de aansprakelijkheid afgewezen.

 

Vordering naar Nederlands recht

Kort weergegeven beroept S zich op artikel 7A:1614x BW Sint Maarten. Dit artikel komt overeen met het Nederlandse artikel 7:658 BW, ook wel bekend als werkgeversaansprakelijkheid. Hierin is het volgende opgenomen:

1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de arbeid zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de arbeider tegen gevaar van lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is, als redelijkerwijze in verband met de aard van de arbeid gevorderd kan worden.
2. Zijn die verplichtingen niet nagekomen, dan is de werkgever gehouden tot vergoeding van de schade aan de arbeider dientengevolge in de uitoefening van zijn dienstbetrekking overkomen, tenzij door hem het bewijs wordt geleverd, dat die niet-nakoming aan overmacht, of die schade in belangrijke mate mede aan grove schuld van de arbeider is te wijten. 

De werknemer beroept zich erop dat X deze zorgplicht heeft geschonden, als gevolg waarvan X de schade dient te vergoeden.

Werkgever X verweert zich met de stelling dat nooit een arbeidsovereenkomst tussen partijen heeft bestaan. Tevens meent X dat alle veiligheidsinstructies in acht zijn genomen en dat sprake is van een overmachtsituatie zoals blijkt uit lid 2, met name omdat sprake is van een bedrijfsactiviteit onder water met wilde dieren.

 

Beoordeling Gerecht in Eerste Aanleg

Volgens het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten is voor toepassing van dit artikel van belang dat eerst wordt vastgesteld dat sprake was van een arbeidsovereenkomst. Ondanks het feit dat partijen hierover van mening verschillen, wordt geconcludeerd dat sprake is van een gezagsverhouding, loon en dat arbeid wordt verricht. Er is dus sprake van een arbeidsovereenkomst tussen S en X.

Uit jurisprudentie blijkt dat, gelet op de ruime strekking van de zorgplicht, niet snel kan worden aangenomen dat de werkgever daaraan heeft voldaan en bijgevolg niet aansprakelijk is voor door de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden geleden schade. Artikel 7A:1614x BW vergt een hoog veiligheidsniveau van de betrokken werkruimte, werktuigen en gereedschappen. Daarnaast dient de werkgever toezicht te houden op behoorlijke naleving van de door hem gegeven instructies.

Het verweer met betrekking tot de overmachtsituatie gaat niet op. Te meer omdat sprake is van een reguliere bedrijfsactiviteit zodat, mits de correcte veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, met beheersbare risico’s kan worden gewerkt.

 

Zorgplicht van de werkgever

Indien de werkgever onvoldoende tegenspreekt dat het bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden gedurende de werkzaamheden, dient X verweer te voeren dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan. Het Gerecht is van oordeel dat X niet aan deze zorgplicht heeft voldaan.

De hoofdduiker die het voer plaatste was op het moment van het bedrijfsongeval nog in opleiding als haaienvoeder. Daarnaast is de video-opname, die door X bij een dergelijke excursie wordt gemaakt, als bewijs ingebracht in de procedure. Werknemer S heeft, nadat er de nodige “aanvaringen” met haaien waren, naar boven gewezen en dat gebaar kan moeilijk anders worden verstaan dan dat S vond dat de duik moest worden afgebroken. X stelt daartegenover dat het wijzen naar boven met de wijsvinger geen “duikerstaal” is.

Het Gerecht is van oordeel dat de hoofdduiker toen had moeten proberen om met S te communiceren om helder te krijgen wat zij dan wel bedoelde met dat signaal. Met name door deze video-opnamen komt het Gerecht tot de conclusie dat X op grond van artikel 7A:1614x BW jegens S aansprakelijk is en gehouden is de door haar ondervonden schade te vergoeden.

 

Conclusie

Ook deze jurisprudentie laat zien dat het voldoen aan de zorgplicht voor een werkgever lastig te bewijzen is. Naar mijn idee beschrijft het Gerecht terecht dat in dit geval sprake is van een reguliere bedrijfsactiviteit. Hoewel je als werkgever niet geheel deze situatie kan voorkomen, waren enige voorzorgsmaatregelen voor een dergelijk bedrijfsongeval op zijn plaats geweest.

In mijn ogen is deze werkgever terecht aansprakelijk gehouden voor de geleden schade van de werknemer.

 

Voor vragen en/of opmerkingen over werkgeversaansprakelijkheid of andere onderwerpen, neem gerust contact met mij op.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *