concurrentiebeding

Per 1 januari 2015 is een deel van de WWZ ingevoerd. Met ingang van die datum is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet meer toegestaan. Een concurrentiebeding is het beding waarbij de medewerker beperkt wordt in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde wijze werkzaam te worden bij andere werkgevers of als zelfstandige. Een werkgever kan er groot belang bij hebben dat bepaalde medewerkers niet bij een concurrent werkzaam worden. Dit is te voorkomen door het aangaan van een concurrentiebeding. Hierdoor wordt de medewerker echter wel beperkt in zijn mogelijkheden om bij een andere onderneming arbeid te verrichten. Doordat de medewerker minder alternatieven heeft voor zijn huidige werkgever zal hij eerder geneigd of gedwongen zijn om bij de huidige werkgever te blijven.

Hieronder de eerste twee leden van het artikel betreffende het concurrentiebeding vanaf 1 januari 2015:

 

Artikel 7:653 BW
1. Een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn, is slechts geldig indien:
a. de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan; en
b. de werkgever dit beding schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer.
2. In afwijking van lid 1, aanhef, en onderdeel a, kan een beding als bedoeld in lid 1 worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, indien uit de bij dat beding opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

 

Uit lid 1 blijkt het uitgangspunt: een concurrentiebeding is slechts geldig als het is opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De wet biedt echter een uitzondering op de regel dat een concurrentie beding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet is toegestaan. Als de werkgever in de arbeidsovereenkomst schriftelijk voldoende motiveert dat het vanwege zwaarwichtige bedrijfs- en dienstbelangen noodzakelijk is dat de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding bevat, dan is het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldig.

 

Mag een dergelijk beding in een tijdelijk contract?

Inmiddels zijn twee uitspraken gewezen in kort geding over de mogelijkheid tot het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In beide zaken wil de werknemer bij een concurrent aan de slag en zegt zijn arbeidsovereenkomst op. Een kort geding procedure wordt gestart en de werknemer vraagt de rechter om het concurrentiebeding te schorsten nu er volgens de werknemer helemaal geen sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Het is zelden voorgekomen dat aan de uitzondering in lid 2 is voldaan. Maar in de volgende twee uitspraken heeft de werkgever op een juiste manier het belang van het concurrentiebeding weten te motiveren.

De uitspraak van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem laat zien dat er toch ruimte is voor de werkgever om een dergelijk beding op te nemen. De werknemer meent dat het opnemen van een concurrentiebeding niet te rechtvaardigen is vanwege lid 1 en lid 2 van artikel 7:653 BW. Volgens de werknemer is namelijk geen sprake van zwaarwegende bedrijfsbelangen. De rechter oordeelde dat de werkgever hiermee afdoende heeft onderbouwd waarom zij de werknemer met het oog op de door hem uit te voeren werkzaamheden en te vergaren kennis over klanten, prijzen, leveranciersgegevens, werkwijzen en know-how in het door haar bediende afzetgebied heeft willen binden aan het concurrentiebeding. Met de enkele stelling van de werknemer dat hij “geen specifieke kennis heeft opgedaan” van prijslijsten, klantenlijsten et cetera heeft hij het bedrijfsgevoelige karakter van voormelde gegevens en het belang van bescherming daarvan onvoldoende gemotiveerd betwist.

Ook de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht laat ruimte voor een dergelijk beding. Ook hier wilde de werknemer een overstap maken naar een andere werkgever, maar stuitte op het concurrentiebeding in zijn arbeidsovereenkomst. De werkgever had volgens de kantonrechter ook hier voldaan aan de motiveringsplicht. Het zwaarwegend bedrijfsbelang was voldoende omschreven.

De ruimte voor werkgevers om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding op te nemen lijkt door deze uitspraken groter dan tot nu toe werd gedacht. De formulering van de zwaarwegende belangen was in de arbeidsovereenkomst van de werknemer vrij algemeen weergegeven, waardoor deze uitspraak een andere wending heeft gekregen. Het is natuurlijk afhankelijk van hoe de rechter oordeelt op basis van de omstandigheden van het geval, maar deze uitspraak zal voor een aantal werkgevers zeker aanleiding zijn om ook bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een concurrentiebeding niet op voorhand uit te sluiten.

 

Voor vragen over dit onderwerp, neem gerust contact op of laat hieronder een reactie achter.

5 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Voor de achtergrond en betekenis van een dergelijk beding, verwijs ik jullie naar mijn vorige blog. […]

  2. […] medewerker ervan te weerhouden om in dienst te treden bij een concurrerend bedrijf, zoals bij een concurrentiebeding geldt. Enkel het vertrekken van informatie wordt […]

  3. […] is met de invoering van de WWZ per 1 januari 2015 op de schop gegaan. Zoals in een eerder artikel geschreven, is het in een enkel geval nog mogelijk om een dergelijk beding in een arbeidscontract […]

  4. […] De arbeidsovereenkomst is geregeld in de artikelen 7:610 e.v. BW. Met de invoering van de WWZ is een groot deel van dit arbeidsrecht op de schop gegaan, zoals ook te lezen in mijn vorige blogs. De arbeidsovereenkomst kenmerkt zich doordat de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Een belangrijke wijziging dankzij de invoering van de WWZ is die van het concurrentiebeding. De bepaling over het concurrentiebeding is opgenomen in artikel 7:653 BW, bij de bepalingen van het arbeidsrecht. Voor de uitleg van het concurrentiebeding verwijs ik naar mijn vorige blog. […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *