In de Nederlandse wetgeving wordt onderscheid gemaakt tussen diverse soorten overeenkomsten. In boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn de bijzondere overeenkomsten opgenomen. Twee overeenkomsten die ik in dit artikel ga vergelijken zijn de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst. Vooral in combinatie met het concurrentiebeding is één en ander opmerkelijk geregeld.

 

Overeenkomst van opdracht

Deze overeenkomst is geregeld in de artikelen 7:400 e.v. BW en kent een eigen stelsel van regels. Dit is een bijzonder soort overeenkomst en wordt in de wet gedefinieerd als de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken. Hieruit blijkt dat het een ander type overeenkomst is dan de arbeidsovereenkomst. Het laatste deel van de zin verwijst naar de overeenkomst tot aanneming van werk (artikel 7:750 BW), waar juist wel het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard van belang is.

 

Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is geregeld in de artikelen 7:610 e.v. BW. Met de invoering van de WWZ is een groot deel van dit arbeidsrecht op de schop gegaan, zoals ook te lezen in mijn vorige blogs. De arbeidsovereenkomst kenmerkt zich doordat de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Een belangrijke wijziging dankzij de invoering van de WWZ is die van het concurrentiebeding. De bepaling over het concurrentiebeding is opgenomen in artikel 7:653 BW, bij de bepalingen van het arbeidsrecht. Voor de uitleg van het concurrentiebeding verwijs ik naar mijn vorige blog.

Dit beding kan in diverse overeenkomsten worden opgenomen. Stel, een opdrachtnemer is een overeenkomst van opdracht aangegaan met de opdrachtgever voor de duur van drie jaren. In deze overeenkomst is een volgend concurrentiebeding opgenomen:

 

  1. Het is de opdrachtnemer zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever verboden om binnen een straal van 100 km met als middelpunt de vestigingsplaats van de opdrachtgever, gedurende één jaar na het einde van de overeenkomst direct of indirect, voor zichzelf of voor anderen, tegen vergoeding of om niet, in enigerlei vorm werkzaam te zijn in of voor, of betrokken te zijn bij enige onderneming met activiteiten die (soort)gelijk, aanverwant of concurrent zijn met die van de opdrachtgever.
  2. Het is de opdrachtnemer zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever verboden gedurende één jaar na het einde van de overeenkomst – direct of indirect – met klanten van de opdrachtgever contacten te onderhouden of contacten te leggen en/of voormelde klanten te benaderen of weg te lokken.

 

Na een jaar wil de opdrachtnemer graag bij een soortgelijk bedrijf werkzaamheden verrichten. De functie die de opdrachtnemer aangeboden krijgt, is een andere functie dan die hij bij de opdrachtgever vervult. Echter, het concurrentiebeding beperkt de opdrachtnemer in de mogelijkheid om tijdens of een aantal jaren na je baan in dienst te treden bij een ander, soortgelijk bedrijf. Een belangrijke vraag die bij deze situatie gesteld kan worden, is of artikel 7:653 BW ook van toepassing is op de overeenkomst van opdracht. Het gaat in dit geval ook om een bepaalde tijdcontract, waarvan op grond van artikel 7:653 BW een geldig concurrentiebeding gemotiveerd moet worden aan de hand van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. In bovengenoemd concurrentiebeding is dit niet gemotiveerd. Kan de opdrachtnemer afstand doen van een dergelijk beding?

 

Vonnis kantonrechter

Volgens de rechtbank Noord-Holland is dit helaas niet het geval. In deze zaak was ook sprake van een overeenkomst van opdracht waarin een streng concurrentiebeding was opgenomen. De opdrachtnemer was van mening dat een dergelijk beding nietig was, vanwege het bepaalde in artikel 7:653 BW. De rechtbank oordeelde als volgt:

 

Tussen partijen is een overeenkomst van opdracht gesloten. Opdrachtnemer voert aan dat op grond van artikel 7:653 BW het non-concurrentiebeding en het relatiebeding niet gelden. Dit artikel ziet echter op het overeenkomen van een concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst. Tussen partijen is echter geen arbeidsovereenkomst gesloten. Nu er sprake is van een opdrachtovereenkomst zijn het relatiebeding en het non-concurrentiebeding geldig.

 

Er is dus geen mogelijkheid om het bepaalde in artikel 7:653 BW van toepassing te laten zijn op de overeenkomst van opdracht, de rechter past de wet strikt toe. De rechter heeft zich niet uitgelaten over de mogelijkheid om het beding geheel of gedeeltelijk te schrappen uit de overeenkomst. Naar mijn idee speelt de redelijkheid en billijkheid in deze kwestie een belangrijke rol. Het kan niet zo zijn dat een opdrachtnemer in een straal van 100km bij geen enkel bedrijf, geen andersoortige werkzaamheden kan en mag uitvoeren. Aan de andere kant heeft de opdrachtnemer voor deze overeenkomst getekend en dient hij zich te houden aan de bepalingen die erin zijn opgenomen.

 

Wat vind jij?

Is een opdrachtnemer gehouden aan een dergelijk beding? Vind je dat dit beding te streng is, zodat de opdrachtnemer een beroep toekomt op de redelijkheid en billijkheid? Laat je reactie achter.

Voor vragen over dit onderwerp, neem gerust contact op of laat hieronder een reactie achter.