Zowel werkgevers als werknemers kunnen een arbeidsovereenkomst opzeggen. Voor beide partijen kunnen wel andere regels gelden. Zo kan voor een werkgever een andere (vaak langere) opzegtermijn gelden en heeft een werknemer met een bepaalde tijdscontract wel een zogenoemd ‘tussentijds opzegbeding’ nodig.

In dit artikel wordt het opzeggen van een nulurencontract door een werknemer nader belicht. Geldt voor jou een ander contract of heb je aanvullende vragen, neem gerust contact met ons op.

Het nulurencontract

Een nulurencontract (ook wel een oproepcontract) is een arbeidsovereenkomst waarin géén vaste uren staan. Een werknemer werkt dus alleen als de werkgever hem inroostert of oproept. Dit contract kan voor zowel bepaalde als onbepaalde tijd worden overeengekomen.

Dit kan voor een werknemer voor- en nadelen hebben. De werknemer moet bijvoorbeeld wel beschikbaar zijn voor werk, maar hij weet niet of hij opgeroepen wordt. En soms komt de oproep heel kort voordat het werk begint. Maar met de komst van de WAB is per 1 januari 2020 een aantal regels omtrent het oproepcontract gewijzigd:

  • De werkgever moet de werknemer minstens 4 dagen van tevoren oproepen voor het werk. Roept een werkgever de werknemer minder dan 4 dagen van tevoren op, dan ben je als werknemer niet verplicht om te komen werken.
  • Voor iedere oproep moet de werknemer tenminste 3 uren betaald krijgen, ook als de gewerkte tijd korter is (als in je contract een afgesproken werktijd van minder dan 15 uur per week staat).

Wettelijke opzegtermijn

Voor het opzeggen van arbeidsovereenkomsten dient veelal een opzegtermijn gehanteerd te worden. De wettelijke opzegtermijn is voor een werkgever afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. Voor een werknemer is deze wettelijke opzegtermijn één maand. Houdt bijvoorbeeld de werknemer zich niet aan deze opzegtermijn, dan kan de werkgever een zogenoemde gefixeerde schadevergoeding vragen.

Heet dat niet een onregelmatige opzegging?

Dat klopt. Als één van de partijen bij de opzegging geen of een te korte opzegtermijn in acht neemt, dan is er sprake van een onregelmatige opzegging. Je zegt dan namelijk op tegen een eerdere dag dan tussen partijen geldt.

Wat is dan een gefixeerde schadevergoeding?

Artikel 7:672 lid 11 BW geeft aan dat de vertrekkende werknemer aan de werkgever een vergoeding verschuldigd. Deze gefixeerde schadevergoeding is het bedrag van het loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging had behoren voort te duren. Die werknemer is dan schadeplichtig geworden.

Maar hoe zit dit bij een nulurencontract?

Het klinkt gek: een werknemer weet met een nulurencontract niet wanneer hij/zij opgeroepen gaat worden. Een gefixeerde schadevergoeding is in dat kader dan ook heel lastig vast te stellen. De wetgever heeft daarom de opzegtermijn voor énkel werknemers verkort. Zoals hiervoor is benoemd, moet een werkgever de werknemer met een oproepcontract minstens 4 dagen van tevoren oproepen voor werk. De werknemer is dan verplicht om aan die oproep gehoor te geven.

In dat kader heeft de wetgever ervoor gekozen om de wettelijke opzegtermijn voor oproepcontracten te verkorten naar 4 dagen.

Voor een werkgever is in de wet géén kortere opzegtermijn opgenomen. Wil de werkgever toch een oproepcontract opzeggen, dan kan de werkgever ervoor kiezen om de werknemer na die termijn van 4 dagen niet meer op te roepen. De arbeidsovereenkomst duurt in dat geval als een lege huls nog voort.

Redelijkheid en billijkheid

Recentelijk heeft de kantonrechter zich uitgelaten over de gefixeerde schadevergoeding bij een nulurencontract.

Benadrukt wordt dat de gefixeerde schadevergoeding bij een nulurencontract, vanwege het onzekere en flexibele karakter van de overeenkomst, in strijd geacht wordt met de redelijkheid en billijkheid om van een werknemer te verlangen dat zij bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst een vergoeding aan werkgever dient te betalen, terwijl voor werknemer geenszins vast stond of en zo ja voor hoeveel uren zij zou worden opgeroepen.

Kortom, een nulurencontract kan door beide partijen worden opgezegd met een ‘opzegtermijn’ van 4 dagen. Een gefixeerde schadevergoeding zit er bij een onterechte opzetting niet in. Een terechte afsluiter wat ons betreft.