intentieverklaring

Het kopen van een huis gaat meestal gepaard met het insturen van vele documenten. Een van deze documenten kan een intentieverklaring zijn. Dit artikel gaat over de reikwijdte van een intentieverklaring. Kan je als werknemer een beroep doen op deze verklaring indien de werkgever jouw contract daarna niet verlengt? Het Gerechtshof te Amsterdam heeft hier een arrest over gewezen.

Wat is een intentieverklaring?

Ben je in loondienst (voor bepaalde of onbepaalde tijd) en wil je een hypotheek afsluiten, dan wordt jou altijd om een werkgeversverklaring gevraagd. Dit geldt voor zowel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde als onbepaalde tijd. Deze werkgeversverklaring vermeldt je totale bruto jaarloon en vormt samen met je meest recente loonstrook een weergave van jouw inkomenssituatie.

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, het tijdelijk contract, is tevens de zogenoemde intentieverklaring van belang. Hierin geeft je werkgever aan dat hij van plan is om jou na afloop van je tijdelijke contract in vaste dienst te nemen. De verklaring bestaat eruit dat de werkgever aankruist dat de intentie bestaat om je in vaste dienst te nemen als je hetzelfde blijft presteren en de bedrijfsomstandigheden gelijk blijven. Om deze verklaring officieel te maken is het een vereiste dat de werkgever er zijn of haar naam, een handtekening en de firmastempel bij plaatst.

Naast de intentieverklaring die voor het kopen van een huis kan worden afgegeven, is het ook mogelijk dat een dergelijke intentieverklaring in je arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Juridisch bindend?

Wat is de reikwijdte van deze twee vormen van intentieverklaringen? Kan je hier een beroep op doen indien jouw contract niet wordt verlengd?

Intentieverklaring bij het kopen van een huis

Hier kan ik vrij kort over zijn. Een dergelijke verklaring bij het kopen van een huis is juridisch gezien niet bindend. De werknemer kan zich ook hier er niet op beroepen dat hij op basis van deze verklaring recht heeft op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze verklaring wordt namelijk voor een ander extern doel getekend – vaak door een administratieve medewerker – die de organisatie als zodanig niet kan binden.

Intentieverklaring in jouw arbeidsovereenkomst

Indien een intentieverklaring in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, kan het wellicht wel bindend zijn. Het hierboven genoemde arrest gaat hier nader op in en kent de volgende feiten:

Tussen partijen is met ingang van 9 januari 2012 een arbeidsovereenkomst voor de bepaalde tijd van een jaar tot stand gekomen. In artikel 1a (duur) is onder meer het volgende bepaald: “Bij functioneren naar wederzijdse tevredenheid is het de intentie van de onderneming om deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd per 9 januari 2013 om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.” Een half jaar na indiensttreding zal hierover een evaluatie plaatsvinden. 

Op 9 juli 2012 heeft dit evaluatiegesprek plaatsgevonden. Vervolgens is op 12 juli 2012 besloten dat het contract voor bepaalde tijd niet wordt omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd. De voornaamste reden ligt in de tegenvallende resultaten van de werkgever.

Omdat de arbeidsovereenkomst tussen partijen niet wordt verlengd na 9 januari 2013, vecht de werknemer dit aan. Werkneemster is van mening dat na de evaluatie op 9 juli 2012 de arbeidsovereenkomst is omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Mocht dit volgens de kantonrechter niet het geval zijn, dan moet op basis van het goede functioneren van de werknemer dit alsnog moet worden omgezet per 9 januari 2013. De werknemer vordert in kort geding dat zij weer aan het werk komt bij de werkgever plus loondoorbetaling.
De kantonrechter heeft haar vorderingen afgewezen.

Vervolgens wordt aan het Gerechtshof deze vraag voorgelegd. Het Hof kijkt specifiek naar de tekst van de arbeidsovereenkomst en naar de partijbedoelingen van het woord ‘intentie’. Dit betreft slechts een voornemen en geen toezegging dat bij goed functioneren van de werknemer het contract zal worden omgezet in een vast contract.

In de arbeidsovereenkomst wordt vermeld dat ‘geëvalueerd zal worden of het dienstverband voor bepaalde tijd kan en zal worden omgezet’. Volgens het Hof volgt hieruit niet meer dan een intentie. Het goed functioneren was weliswaar een voorwaarde, maar dit houdt niet direct in dat als gevolg hiervan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand is gekomen. Kortom, het Hof is – in dit geval – van mening dat geen grond aanwezig is om aan te nemen dat de arbeidsovereenkomst na de evaluatie in juli 2012 per direct is omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De werknemer niet gerechtvaardigd vertrouwen op deze intentie. Daarnaast is niet komen vast te staan dat de werkgever toezeggingen heeft gedaan over de daadwerkelijke voortzetting van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Het belang van de partijbedoeling

Ik noem hierboven bewust ‘in dit geval’, omdat in een andere kwestie het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch oordeelde dat een verklaring in de arbeidsovereenkomst wel moest leiden tot een vast contract. De partijbedoeling is namelijk van groot belang.

In dit geval is de werknemer ook met een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar in dienst gekomen bij de werkgever. In de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat partijen vrijwillig de cao voor het Technisch Installatiebedrijf zijn overeengekomen, met uitzondering van de afspraken die in de concrete arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen. Tevens is in de arbeidsovereenkomst opgenomen dat bij gebleken geschiktheid het contract na één jaar, of indien gewenst eerder, zal worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd, zonder proeftijd.

Na een jaar is het dienstverband stilzwijgend voortgezet. In beroep geeft de werkgever aan dat het de bedoeling was dat de arbeidsovereenkomst voor nog één jaar voortgezet zal worden en niet voor onbepaalde tijd. Gegeven deze omstandigheid was het aan de werkgever om duidelijkheid te geven hierover in plaats van enkel stilzwijgend voortzetten. Volgens het Hof mag deze onduidelijkheid niet ten nadele van de werknemer komen. Na het eerste jaar is in dit geval de arbeidsovereenkomst voortgezet als contract voor onbepaalde tijd.

Kortom, een intentieverklaring dient – zoals het woord al zegt – slechts als ‘intentie’. Mocht na verloop van tijd alsnog blijken dat omstandigheden spelen die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet toelaten, dan is de werkgever niet aan deze verklaring verbonden. Echter, dit hangt wel af van de omstandigheden van het geval.

Heb je hier vragen over, neem gerust contact met me op. 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *