verstoorde arbeidsverhouding

De werkgever kan bij de kantonrechter verzoeken om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werknemer. De wet eist dat de werkgever een redelijke grond voor ontslag heeft. Indien de redelijke grond, genoemd in artikel 7:669 lid 3 BW, niet in voldoende mate aanwezig blijkt te zijn, dan wordt het ontbindingsverzoek van de werkgever afgewezen.

 

Redelijke grond

In artikel 7:669 lid 3 sub g BW is opgenomen dat een redelijke grond om tot ontbinding over te gaan, kan liggen in een verstoorde arbeidsverhouding tussen partijen. Deze verstoorde arbeidsverhouding dient zodanig te zijn, dat van de werkgever niet verlangd kan worden dat de arbeidsovereenkomst voortduurt.

Niet wordt genoemd dat deze verstoorde arbeidsverhouding door de werknemer veroorzaakt dient te worden. In eerste instantie lijkt dit vreemd. Met name omdat een werkgever kan bijdragen aan een verslechtering van de situatie tussen partijen, zodat ontbinding van de overeenkomst het gevolg zal zijn. Echter, mocht vast komen te staan dat de werkgever een dergelijke situatie gecreëerd heeft, kan de kantonrechter een billijke vergoeding aan de werknemer toekennen.

 

Herplaatsing?

Let wel, ook indien de redelijke grond aanwezig blijkt te zijn, dan kan niet direct tot ontbinding worden overgegaan. Er moet gekeken worden of herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie mogelijk is of in de rede ligt. Dit is opgenomen in artikel 7:669 lid 1 BW. Mocht herplaatsing nog mogelijk zijn, dan vindt ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet plaats.

 

Ontbinding mogelijk?

In de volgende kwestie laat de kantonrechter blijken wanneer sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding en toetst zij of herplaatsing in de rede ligt.

In dit geval is de werknemer al sinds 2008 in dienst bij de werkgever. Vanaf september 2015 heeft de werknemer een nieuwe leidinggevende gekregen. Wat speelde er?

Werkgever is een retailer van Shell en exploiteert drie tankstations. De werknemer heeft op verschillende locaties gewerkt, met name omdat hij wegens problemen met zijn chef is overgeplaatst. Vanaf september 2015 wordt de werknemer door zijn nieuwe chef vaak aangesproken op wat er misgaat. Ondanks diverse gesprekken en waarschuwingen treedt er, naar het idee van de werkgever, geen verbetering op in het gedrag van de werknemer.

Een ontbindingsverzoek is ingediend op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. De kantonrechter gaat na of inderdaad hiervan sprake is.

 

Ernstig en duurzaam

De kantonrechter gaat na of er sprake is van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. Deze criteria zijn opgenomen in het Ontslagbesluit en kunnen in sommige gevallen ruim worden uitgelegd. De reden hiervan is dat ook bij een minder duurzaam verstoorde arbeidsverhouding opgezegd moet kunnen worden als de ernst daarvan zodanig is dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst in redelijkheid niet van de werkgever kan worden gevergd.

In bovengenoemde kwestie is de kantonrechter van oordeel dat geen sprake is van een zodanig ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. Het is niet aannemelijk geworden dat andere maatregelen dan beëindiging van het dienstverband zinloos zouden zijn.

Nu van een verstoorde arbeidsverhouding geen sprake is, wordt het ontbindingsverzoek afgewezen. Toch wijst de kantonrechter op de mogelijkheid van herplaatsing. Er zijn drie vestigingen waar in totaal 38 medewerkers werkzaam zijn, waarbij de werknemer in meerdere vestigingen heeft gewerkt. Hoewel de werkgever heeft aangevoerd dat vrijwel iedere medewerker niet meer met de werknemer wenst samen te werken, acht de kantonrechter de onderbouwing daarvan te mager. Het is onvoldoende in het licht van het feit dat er in totaal 38 medewerkers werkzaam zijn om de conclusie te rechtvaardigen dat hij niet op een andere vestiging, met een andere manager, geplaatst zou kunnen worden.

 

Kortom, de arbeidsovereenkomst tussen beide partijen wordt – na diverse verwijten over en weer – alsnog voortgezet. Ik ben benieuwd hoe aan dit dienstverband nadere invulling zal worden gegeven.

 

Voor vragen over dit onderwerp, neem gerust contact op of laat hieronder een reactie achter.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *