gefixeerde schadevergoeding

Met de mogelijkheid van ontslag op staande voet kan abrupt een einde worden gebracht aan de arbeidsovereenkomst. Zowel een werkgever als een werknemer kunnen dit middel inzetten, mits daar goede redenen voor zijn. In de artikelen 7:678 en 7:679 BW is een niet limitatieve lijst opgenomen met voorbeelden van dergelijke dringende redenen voor respectievelijk werkgever en werknemer.

 

Wijzigingen WWZ

Sinds de invoering van de WWZ is een belangrijk punt gewijzigd voor wat betreft de schadevergoeding. Destijds kon men voor wat betreft schadevergoeding kiezen tussen een volledige en een gefixeerde schadevergoeding. Nu is de mogelijkheid verdwenen om deze volledige (daadwerkelijk geleden) schade te vorderen. Tevens is de kennelijk onredelijk ontslagprocedure verdwenen.

Nu bestaat enkel de mogelijkheid tot het vorderen van de gefixeerde schadevergoeding. Deze vorm van schadevergoeding kent een vast bedrag. Wel zal de werknemer in dat geval ook aanspraak kunnen maken op de transitievergoeding en op een door de rechter toe te kennen billijke vergoeding. Daarnaast kan de cao mogelijk andere voorzieningen bieden.

 

Het wettelijk kader van de gefixeerde schadevergoeding

Sinds 1 juli 2015 regelt artikel 7:677 BW de mogelijkheid en de voorwaarden om op te zeggen op grond van een dringende reden. In het tweede lid is geregeld dat een bepaald geval vergoeding verschuldigd is. Dit is de mogelijkheid tot het vorderen van een gefixeerde schadevergoeding. Dit is een schadevergoeding ter compensatie van het voortijdig eindigen van de arbeidsovereenkomst. De schade is gelijk gesteld aan een fictief bedrag, namelijk gelijk aan het loon dat in geld uitbetaald had moeten worden indien de arbeidsovereenkomst op een regelmatige wijze was geëindigd. In artikel 7:677 lid 2 BW is het volgende opgenomen:

 

De partij die door opzet of schuld aan de wederpartij een dringende reden heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen, is aan de wederpartij een vergoeding verschuldigd, indien de wederpartij van die bevoegdheid gebruik heeft gemaakt.

 

In de praktijk gaat vaak de werkgever over tot ontslag op staande voet. In het geval van ontslag op staande voet kan dus een gefixeerde schadevergoeding worden geëist door de werkgever.
Daarnaast is in lid 3 van dit artikel aangegeven hoe de hoogte van deze schadevergoeding berekend dient te worden.

 

De schadevergoeding in de praktijk

In een recente uitspraak van de rechtbank Limburg speelde ook de vraag of een gefixeerde schadevergoeding kon worden toegekend aan de werkgever. De werkgever wilde wegens dringende redenen de arbeidsovereenkomst met de werknemer onverwijld opzeggen, waarbij als dringende reden het verduisteren/ontvreemden van geld en goederen is aangevoerd. Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 7:677 lid 2 en lid 3 BW verzoekt de werkgever de kantonrechter om een gefixeerde schadevergoeding.

Omdat de werknemer zich niet verweerde tegen het ontslag op staande voet en ook niet tegen de hoogte van de gefixeerde schadevergoeding, werd deze toegekend. De kantonrechter dient in dit geval enkel te beoordelen of de werknemer door opzet of schuld de werkgever een dringende reden heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. In deze kwestie een eenvoudige beoordeling voor deze kantonrechter, daar de werknemer zich hier niet tegen verweerde.

De toets die de kantonrechter dient te verrichten op basis van artikel 7:677 BW kan gezien worden als een relatief eenvoudige. Wellicht is dit de reden dat in veel gevallen werknemers zich niet verweren tegen deze gefixeerde schadevergoeding.

Dit betekent niet dat de werknemer juridisch gezien niets meer kan. Tegen een ontslag op staande voet houdt de werknemer de mogelijkheid om een dergelijke opzegging te laten vernietigen of om een billijke vergoeding te vragen.

 

Voor vragen over dit onderwerp, neem gerust contact op of laat hieronder een reactie achter.

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] procedure kwam werkneemster duur te staan. Ze diende een gefixeerde schadevergoeding te betalen plus de proceskosten van […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *