prive

De smartphone is tegenwoordig niet meer weg te denken. Zowel privé als zakelijk brengt de mobiele telefoon veel teweeg. Zoals in mijn vorige blogs beschreven, is het gebruik van WhatsApp niet gauw een dringende reden voor ontslag op staande voet. Toch blijft het privé gebruiken van een zakelijke telefoon niet iedere werkgever onopgemerkt. In de volgende casus komt het telefoongebruik van een werknemer, nadat zijn arbeidsovereenkomst is beëindigd, onder de aandacht.

 

Verlofuren opnemen

De betreffende werknemer was vanaf 1 januari 2008 tot 1 augustus 2015 in dienst geweest bij zijn werkgever. Op de arbeidsovereenkomst waren van toepassing de ‘Bedrijfseigen regelingen’. Daarin is met betrekking tot het gebruik van de ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddelen onder meer bepaald:

Incidenteel en beperkt gebruik voor persoonlijke doeleinden van de elektronische communicatie-middelen is toegestaan. Ook bij dit gebruik dienen de regels van zorgvuldigheid, integriteit en goede naam in acht te worden genomen.

Bij beëindiging van het dienstverband had de werknemer ongeveer 200 verlofuren niet opgenomen. De werknemer en werkgever zijn wat betreft deze verlofuren overeengekomen dat de tegenwaarde zou worden uitbetaald. Ondanks herhaalde aanmaning heeft de werkgever de verlofuren niet uitbetaald. In eerste instantie is dit voor de werknemer aanleiding om een gerechtelijke procedure te starten.

 

Verweer werkgever

De werkgever komt, naar achteraf blijkt, met een sterk verweer. De werkgever meent namelijk deze vordering te kunnen verrekenen met schade die hij heeft geleden door de uitgevoerde werkzaamheden van de werknemer. Die schade bestaat onder meer uit onverschuldigd betaald loon. Gebleken is dat de werknemer in strijd heeft gehandeld met de geldende regelingen binnen het bedrijf. Daarnaast is ook in strijd gehandeld met het goed werknemerschap (artikel 7:611 BW). Hij heeft in werktijd met de aan hem ter beschikking gestelde mobiele telefoon een grote hoeveelheid WhatsApp berichten gewisseld met verschillende dames. Werkgever noemt het volgende:

 

De betreffende berichten kunnen worden betiteld als liefdesberichten, de inhoud daarvan is van emotionele aard. Daar zit een psychologische component aan, waardoor de tijd die daaraan is besteed uit (veel) meer heeft bestaan dan die voor het typen en lezen van de berichten alleen. Uit de berichten blijkt dat de werknemer volledig in de wolken was en in vervoering is geraakt. Duidelijk is dat hij door het versturen en ontvangen van de hoeveelheid berichten van deze aard niet heeft gewerkt en dan ook onterecht loon heeft genoten (artikel 7:627 BW).

 

Over het aantal verzonden berichten wordt een berekening gehangen, die vervolgens tot de hoogte van de schade komt. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde tijdsbesteding van vijf minuten per verzonden en ontvangen bericht.

 

Leidt dit tot verrekening?

In deze kwestie staat vast dat de werknemer ongeveer 200 verlofuren niet heeft opgenomen. Daarnaast staat de hoeveelheid verzonden en ontvangen WhatsApp berichten ook niet ter discussie. De kantonrechter dient vervolgens te oordelen over de mogelijkheid tot verrekening van beide posten.

Ingevolge artikel 7:627 BW is de werkgever inderdaad geen loon verschuldigd voor de tijd gedurende de werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht. Dit is alleen anders wanneer de oorzaak daarvan in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen (artikel 7:628 lid 1 BW). Van die uitzondering is hier geen sprake. Het veelvuldige gebruik van WhatsApp voor privédoeleinden tijdens werkuren, zonder dat daartoe een noodzaak bestaat en zonder dat de werkgever daarmee heeft ingestemd, blijft voor rekening van de werknemer.

Bij een hoeveelheid privéberichten is geen sprake van incidenteel en beperkt gebruik voor persoonlijke doeleinden’, zoals omschreven in de Bedrijfseigen regelingen. De werknemer heeft niet voldoende aannemelijk kunnen maken dat dit niet aan hem kan worden toegerekend.

 

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat de niet opgenomen verlofuren alsnog betaald dienen te worden aan de werknemer. Echter, de werkgever hoeft niet het gehele bedrag dat aan verlofuren open stond te vergoeden. Vanwege het veelvuldig privé gebruiken van de zakelijke telefoon door de werknemer, wordt zijn loonvordering verrekend.

De werkgever dient uiteindelijk niet de gehele loonvordering te voldoen. Het sturen van privé WhatsApp berichten wordt gekort op de geclaimde werktijd. Wetstechnisch gezien is het naar mijn idee een correcte uitspraak. Wellicht was de werknemer niet bedacht op deze uitkomst.

 

Voor vragen over dit onderwerp, neem gerust contact op of laat hieronder een reactie achter.

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *