Het komt niet geregeld voor dat een werkgever aan de rechtbank een verzoek doet om schadevergoeding. Als de werkgever het doet, dan is hier vaak wel aanleiding voor. Zo ook in de volgende kwestie.

In deze kwestie gaat het namelijk om een werknemer die op 1 december 2001 bij werkgever in dienst getreden in de functie van receptionist. Met ingang van 1 maart 2008 vervult de werknemer de functie van managementassistent. Vanaf 2008 heeft de betreffende werknemer als rechterhand gefungeerd van de toenmalig directeur, bestuurder en medeaandeelhouder. De werknemer was belast met administratieve en commerciële werkzaamheden en de aansturing van een deel van het personeel. Onder de administratieve werkzaamheden viel onder meer het controleren van inkomende en uitgaande facturen. Inkomende facturen werden door de werknemer of de directeur geaccordeerd en vervolgens door de administratie ingeboekt. Van belang hierbij is dat deze betalingen zonder verdere controle werden betaald.

 

Privé-inkopen op naam en voor rekening van werkgever

In oktober 2017 heeft de werknemer aan de directeur laten weten dat hij voor zichzelf een partij hout op naam van en voor rekening van de werkgever had gekocht. Vervolgens werd afgesproken dat de werknemer deze factuur zou laten crediteren en dat hij deze voor zijn eigen rekening zou nemen. Zo geschiedde.

Na controle bleek dat de werknemer al sinds 2009 aankopen voor zichzelf in privé heeft gedaan op naam en voor rekening van de werkgever voor een bedrag van € 15.000,00 per jaar. Na een gesprek met de werknemer werd hij op non-actief gesteld.

Dit gebeurde overigens direct nadat de werkgever van dit voorval kennis heeft genomen en kan van belang zijn voor de onverwijldheid die voor ontslag op staande voet geldt. Meer informatie over ontslag op staande voet vind je in dit artikel.

 

Verzoek werkgever en tegenverzoek werknemer

Nadat is ontdekt dat de werknemer al geruime tijd deze privé-inkopen verrichtte, heeft de werkgever aan de kantonrechter verzocht de tussen haar en de werknemer bestaande arbeidsovereenkomst primair te ontbinden op basis van de ‘e-grond’ (dit verzoekt de werkgever op grond van artikel 7:671b lid 1 en artikel 7:669 lid 3 onderdeel e BW). Subsidiair verzoekt de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens tekortkoming in de nakoming van de werknemer (dit op grond van artikel 7:686 BW). Ook verzoekt de werkgever om een vergoeding van de door haar geleden schade ter hoogte van – schrik niet – € 150.408,09.

De werkgever onderbouwt haar verzoek onder meer met de stelling dat de werknemer jaarlijks facturen voor een bedrag van € 15.000,00 op naam van en ten laste van de werkgever te brengen. Dit terwijl de geleverde diensten en producten voor hemzelf in privé waren bedoeld en ook zijn aangewend. Dat is strafbaar, ernstig verwijtbaar en levert een dringende reden op voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst, aldus de werkgever.

De werknemer stelt zich op het standpunt dat hij met voormalig directeur met ingang van 2009 een provisieregeling overeen is gekomen van € 15.000,00 op jaarbasis. De directeur heeft op enig moment voorgesteld om de regeling niet via de loonstrook uit te keren, maar de werknemer toe te staan privéfacturen door de werkgever te laten betalen voor een bedrag van € 15.000,00 netto. Daar stemde de werknemer mee in. De werkgever heeft deze regeling ontkend.

Vervolgens dient de werknemer een tegenverzoek in. Hij verzoekt namelijk om toekenning van de transitievergoeding en een billijke vergoeding.

 

Voldoende bewijs?

De rechtbank is allereerst van oordeel dat de werknemer de stelplicht en de bewijslast draagt van het bestaan van deze provisieregeling. De werknemer geeft aan dat dit contractueel overeen is gekomen, maar dat dit contract niet meer terug te vinden is. De werkgever geeft aan dit contract nimmer opgesteld dan wel getekend te hebben.

Daarnaast heeft de werknemer een grote hoeveelheid facturen over de periode 2011 tot en met 2017 laten zien. Deze facturen zien volgens de werknemer op de provisieregeling en hij is van mening dat de regeling hiermee duidelijk wordt aangetoond. De directeur was al die jaren boekhouder van de werkgever. Het is volgens de werknemer dan ook onmogelijk dat de werknemer jaarlijks voor € 15.000,00 aan facturen zou kunnen indienen die niets met de werkgever van doen hadden, zonder dat dit door de directeur opgemerkt zou zijn.

Op haar beurt wijst de werkgever erop dat nagenoeg alle facturen door de werknemer zelf geaccordeerd zijn. Daarna vond geen controle meer plaats. Bovendien was uit de overgelegde facturen niet op te maken dat de gefactureerde zaken niet voor de werkgever bestemd waren.

De kantonrechter is van oordeel dat uit de overgelegde facturen inderdaad niet, althans niet gemakkelijk, is op te maken dat de betreffende goederen voor de werknemer in privé bestemd zouden zijn. De kantonrechter stelt – nader onderbouwd – vast dat enig schriftelijk bewijs van de gestelde provisieregeling ontbreekt.

De kantonrechter komt tot de slotsom dat voldoende is komen vast te staan dat de werknemer sinds 2008 onrechtmatig gelden heeft onttrokken aan de werkgever en deze hiermee heeft benadeeld. Hierdoor heeft de werknemer ernstig verwijtbaar gehandeld tegenover de werkgever.

 

Overgaan tot betaling van vergoedingen

Zowel werkgever als werknemer hebben een beroep gedaan op het toekennen van vergoedingen, te weten de schadevergoeding, transitievergoeding en de billijke vergoeding. De kantonrechter laat zich over deze drie vergoedingen als volgt uit:

De transitievergoeding (verzoek door werknemer)

Uit artikel 7:673 lid 1 BW volgt dat de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd is indien – kort gezegd – de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever is ontbonden. Aan deze beide voorwaarden is voldaan.

Nu het eindigen van de arbeidsovereenkomst echter het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer, komt hem op grond van artikel 7:673 lid 7 onderdeel c BW geen transitievergoeding toe. Dit verzoek van de werknemer zal dan ook worden afgewezen.

 

De billijke vergoeding (verzoek door werknemer)

Voor toekenning van een billijke vergoeding is vereist dat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Uit de wetsgeschiedenis volgt dat ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever zich slechts zal voordoen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als deze grovelijk de verplichtingen niet nakomt die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst en er als gevolg daarvan een verstoorde arbeidsverhouding ontstaat. Ook kan hiervan sprake zijn indien de werkgever een valse grond voor ontslag aanvoert met als enig oogmerk een onwerkbare situatie te creëren.

Nu de kantonrechter heeft geoordeeld dat niet de werkgever, maar de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, wordt ook dit verzoek afgewezen.

 

De schadevergoeding (verzoek door werkgever)

Indien een werknemer schade toebrengt aan de werkgever, is deze gehouden om de schade te vergoeden. Dit is opgenomen in artikel 7:661 BW. In de uitspraak motiveert de kantonrechter naar mijn idee niet uitgebreid de hoogte van de schade. Dit komt omdat alle facturen reeds zijn ingebracht door de werknemer.

Kortom, de kantonrechter geeft aan dat de geleden schade vergoed dient te worden. De hoogte van deze schade, die het gevolg is van de privé-aankopen door de werknemer, staat voldoende vast zodat deze zal worden toegewezen. Het door de werkgever gevorderde schadebedrag zal worden toegewezen tot een bedrag van € 127.693,78.

 

Conclusie kantonrechter

De conclusie is dat de kantonrechter het verzoek van de werkgever zal toewijzen en dat de arbeidsovereenkomst, nu de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer zal worden ontbonden met ingang van heden (lees: 11 april 2018). Dit is met toepassing van artikel 7:671b lid 8, onderdeel b BW.

De werknemer dient de schade te vergoeden tot ruim € 120.000,-. Wellicht zien we binnenkort een uitspraak van het Gerechtshof.

 

Voor vragen, opmerkingen of een persoonlijke kwestie, neem gerust contact met me op!