Het klinkt logisch: collega’s die in dezelfde functie zitten en gelijke arbeid verrichten moeten recht hebben op dezelfde salarisverhoging. Maar is dat altijd zo?

In een recente zaak heeft de rechtbank Limburg hierover uitspraak gedaan.

Wijziging arbeidsvoorwaarden

Het gaat om de volgende kwestie. Een medewerker is in april 2002 in dienst getreden bij de werkgever in de functie Customer Management Agent. Deze functie valt in de salarisschaal VF3.

In 2010 wordt een wijziging in arbeidsvoorwaarden doorgevoerd waarbij onder meer de salarisschalen zijn gewijzigd. Medewerkers in de functie Customer Management Agents worden in het nieuwe systeem ingedeeld op niveau CC A.

De betreffende medewerker is hiertegen in 2012 een gerechtelijke procedure gestart, omdat hij het niet eens was met deze wijziging. De conclusie hieruit was dat voor deze medewerker de oude salarisschaal bleef gelden: VF3.

Dit houdt in dat medewerkers die bij deze werkgever als Customer Management Agent dezelfde werkzaamheden verrichten, worden enerzijds ingedeeld in VF3 (oude arbeidsvoorwaarden). Anderzijds worden zij ingedeeld in CC A (nieuwe arbeidsvoorwaarden). De oude arbeidsvoorwaarden kent een hoger salaris.

In oktober 2018 hebben de Customer Management Agents die onder de nieuwe arbeidsvoorwaarden werkzaam zijn een salarisverhoging gekregen. Dit werd niet doorgevoerd indien het huidige salaris boven het maximum van de nieuwe maxima van de salarisschalen ligt. De betreffende medewerker die onder de oude arbeidsvoorwaarden werkzaam is, heeft deze salarisverhoging niet ontvangen.

Gelijke arbeid onder gelijke omstandigheden

Deze medewerker meent ook recht te hebben op de salarisverhoging die de Customer Management Agents hebben ontvangen per oktober 2018. Hij geeft hierbij aan dat er geen reden is – geen objectieve rechtvaardigheidsgrond – om zijn salarisverhoging niet door te voeren, want er is sprake van gelijke arbeid onder gelijke omstandigheden.

De werkgever benoemt dat inderdaad sprake is van dezelfde werkzaamheden, maar niet onder gelijke omstandigheden. Hij is in 2010 niet akkoord gegaan met het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket. Bovendien bestaat een objectieve rechtvaardigheidsgrond voor de andere behandeling. De medewerker profiteert namelijk, omdat hij de nieuwe arbeidsvoorwaarden niet heeft geaccepteerd. Sinds 2010 heeft hij daarom gunstigere arbeidsvoorwaarden dan de andere Customer Management Agents die wel onder het nieuwe arbeidsvoorwaardenregime vallen, omdat hij maandelijks meer verdient en er geldt een hoger bruto maandelijks salarismaximum.

Goed werkgeverschap

De rechtbank beoordeelt deze kwestie aan de hand van de eisen van goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW).

Hierbij is van belang dat gelijke arbeid in gelijke omstandigheden op gelijke wijze moet worden beloond, tenzij een objectieve rechtvaardigingsgrond een ongelijke beloning toelaat.

De rechtbank vindt het van belang dat medewerkers die gelijke arbeid in gelijke omstandigheden verrichten een verschillend loon kunnen verdienen. Indien hiervoor geen objectieve rechtvaardigingsgrond is aan te wijzen, heeft dit niet direct tot gevolg dat zij een gelijke beloning behoren te krijgen.

Redelijkheid en billijkheid

Ook benadrukt de rechtbank dat een terughoudende toetsing op haar plaats is om te beoordelen of sprake is van een ongeoorloofd verschil in salaris. Hierbij wordt getoetst aan de hand van de maatstaven van de redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 lid 2 BW). Is het verschil in salaris naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, dan dient deze ongedaan gemaakt te worden.

Gelet op het feit dat deze medewerker vanaf 2010 op basis van de oude arbeidsvoorwaarden beloond wordt, is de conclusie dat de gelijke arbeid niet onder gelijke omstandigheden wordt verricht. De conclusie is daarmee dat bij gelijke werkzaamheden en ongelijke omstandigheden een ongelijkheid in salaris geoorloofd is.

Echter, de rechtbank benoemt tot slot dat, zelfs indien wel sprake is van gelijke omstandigheden, de ongelijkheid niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De medewerker geniet immers sinds 2010 van gunstigere arbeidsvoorwaarden dan de Customer Management Agents die de salarisverhoging hebben ontvangen.

Kortom, deze medewerker verdiende geruime tijd al meer dan zijn collega’s, waardoor de salarisverhoging voor zijn collega’s niet vanzelfsprekend ook voor hem zou gelden.

Mocht je vragen hebben over deze kwestie of over jouw salarisverhoging of -indeling, neem gerust vrijblijvend contact op.