Als werkgever wil je niet dat belangrijke bedrijfsgegevens op straat komt te liggen. Voor de uitvoering van het werk zijn werknemers vaak bekend met deze informatie. Dat is vanzelfsprekend, want die kennis hebben zij nodig om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Maar wat je niet wilt, is dat zij deze informatie delen met derden of op een andere manier misbruiken. Daarom kun je hen een geheimhoudingsbeding laten tekenen.

De inhoud van het geheimhoudingsbeding

Een geheimhoudingsbeding is vaak een contractuele bepaling in de arbeidsovereenkomst waarin je met een werknemer afspreekt dat hij bepaalde gevoelige bedrijfsgegevens niet met anderen mag delen. Meestal maakt dit beding deel uit van het arbeidscontract. Als je werknemer zijn handtekening onder het contract zet, dan tekent hij automatisch ook voor het geheimhoudingsbeding.

In het Burgerlijk Wetboek is niets specifieks geregeld over de inhoud van dit beding, met als gevolg dat je als werkgever je eigen geheimhoudingsbeding kunt opstellen. Voorwaarde is wel dat deze voldoen aan wat redelijkerwijs mag worden verwacht. Dus wanneer erg strenge eisen worden gesteld aan werknemers met betrekking tot geheimhouding, kan de rechter deze buiten toepassing verklaren.

Bij het opstellen van een geheimhoudingsbeding dien je rekening te houden met de volgende aspecten:

  • Welke bedrijfsinformatie valt onder de geheimhouding?
  • Wat houdt de geheimhouding exact in? Mag de werknemer de bedrijfsinformatie wel met collega’s delen? Of dient bepaalde informatie met niemand gedeeld te worden?
  • De duur van het geheimhoudingsbeding. Is het de bedoeling dat de geheimhouding alleen gedurende het contract geldt, of ook daarna? Vaak is het belang van de geheimhouding met name ná het contract van belang.
  • Een mogelijke sanctie indien schending plaatsvindt. Dit kan een sanctie zijn indien de geheimhouding gedurende de arbeidsovereenkomst wordt geschonden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een schorsing of ontslag. Maar ook na de arbeidsovereenkomst kunnen sancties van belang zijn, bijvoorbeeld een waarschuwing of zelfs een boete.

Voorwaarden voor een boete

Indien een werknemer de geheimhouding heeft geschonden, is het lastig om de veroorzaakte schade vast te stellen. Welke schade heb je exact geleden doordat bepaalde bedrijfsinformatie op straat is komen te liggen? Dit kan voorkomen worden door een boetebeding te koppelen aan het geheimhoudingsbeding. Hierover is wél een en ander geregeld in de wet: het boetebeding in artikel 7:650 BW.

Dit boetebeding moet schriftelijk worden overeengekomen. Hierin kom je een vast bedrag overeen voor elke keer dat het geheimhoudingsbeding wordt geschonden. Hierdoor is het als werkgever niet nodig om te bewijzen dat je schade hebt geleden en de hoogte ervan. Je dient enkel aan te tonen dat de werknemer zich niet aan de geheimhouding heeft gehouden. Daarnaast is het ‘voordeel’ dat je een dergelijke boete in sommige gevallen mag verrekenen met loon van de werknemer.

Het is als werkgever niet verplicht om een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen, maar het kan eventuele schade voorkomen. Mocht je hier vragen over hebben, neem gerust vrijblijvend contact op!