Ongetwijfeld heb je de term ‘slapend dienstverband’ wel eens voorbij horen komen. De laatste tijd is het slapende dienstverband namelijk een hot item. Dit komt met name door aankomende wetswijzigingen en nieuwe uitspraken. Maar wat houdt dit slapende dienstverband in en waarom hoor je dit steeds meer?

Het ontstaan van het slapende dienstverband

Allereerst een korte (wettelijke) toelichting. Wetgeving bepaalt dat werkgevers een transitievergoeding verschuldigd zijn indien werknemers ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest en hun contract niet wordt verlengd. Ook bepaalt de wet dat werkgevers een zieke werknemer 104 weken (= 2 jaar) het loon moeten doorbetalen. Daarnaast geldt een opzegverbod: de eerste twee jaar mag een werkgever een zieke werknemer niet ontslaan.

Wellicht voel je hier al het punt van discussie: werkgevers dienen bij zieke werknemers het loon 2 jaar door te betalen, én nadat zij de arbeidsovereenkomst willen opzeggen, is de werkgever ook een transitievergoeding verschuldigd. Hier is het zogenoemde slapende dienstverband op bedacht: indien de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet wordt opgezegd, is de werkgever ook geen transitievergoeding verschuldigd.

Het verschuldigd zijn van een transitievergoeding na een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt vaak als onrechtvaardig ervaren.
Je kunt je afvragen waarom de wetgever destijds niet gekozen heeft voor het vervallen van de transitievergoeding voor deze situaties. De wetgever heeft – mede uit oogpunt van het beginsel van gelijke behandeling – hier niet voor gekozen.

Ontwikkelingen

Dat het slapende dienstverband qua ontwikkelingen alles behalve slapend is, komt door diverse wijzigingen die hebben plaatsgevonden:

  • De invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft met name het ontslagrecht op de schop gegooid. Per 1 juli 2015 geldt dat werknemers die ten minste twee jaar in dienst zijn geweest recht hebben op een transitievergoeding.
  • De mogelijke komst van de Regeling compensatie transitievergoeding. Werkgevers die een zieke werknemer na 104 weken ziekte ontslaan kunnen een compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. Deze compensatie kan worden aangevraagd vanaf 1 april 2020.

Inmiddels zijn diverse uitspraken gedaan over het al dan niet terecht aanhouden van het dienstverband, om zo de betaling van een transitievergoeding te ontlopen. Uiteraard is het afhankelijk van de situatie of het slapend voortzetten van het dienstverband terecht is. Recentelijk heeft de rechtbank te Den Haag geoordeeld dat het een slapend dienstverband in bepaalde situaties strijd kan opleveren met goed werkgeverschap. In deze concrete situatie was daar sprake van, gezien de leeftijd en de ernstige medische situatie van de werknemer. Indien de werknemer haar AOW-gerechtigde leeftijd zou bereiken of komt te overlijden, dan eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege. In dat geval is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd.

Ondanks dat de kantonrechter aangeeft dat geen expliciete wettelijke grondslag bestaat om de werkgever te verplichten de arbeidsovereenkomst op te zeggen, is de persoonlijke situatie van de werknemer van doorslaggevende betekenis. In dit geval wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden en heeft de werknemer recht op een transitievergoeding.

Maar deze lijn wordt niet bij iedere rechtbank doorgezet en oordeelt de rechtbank anders.

Goed werkgeverschap

De rechtbank Overijssel oordeelde recentelijk als volgt. Het behoort tot de keuzevrijheid/beleidsvrijheid van een werkgever om een arbeidsovereenkomst met een werknemer die meer dan twee jaar arbeidsongeschikt is door opzegging te beëindigen. Hiertoe bestaat ook geen wettelijke verplichting. De mogelijke komst van de Wet compensatie transitievergoeding maakt dat niet anders. Die wet legt evenmin een verplichting op de werkgever om een slapend dienstverband te beëindigen.

Kortom, de rechtbanken oordelen tot nu toe verschillend over het bestaan van het slapende dienstverband. Op dit moment is er (nog) geen lijn te vinden, maar wel wordt duidelijk dat op basis van (bijzondere) persoonlijke omstandigheden mogelijk het dienstverband eerder wordt beëindigd.