De wijzigingen van de WWZ zijn inmiddels langzamerhand ingevoerd. De aanzegplicht is op 1 januari 2015 ingevoerd, als een van de eerste wijzigingen van de WWZ. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat deze verplichting is ingevoerd om de werknemer meer zekerheid te bieden en hem tijdig in de gelegenheid te stellen om te zien naar ander werk. De aanzegplicht is vooral van belang voor arbeidscontracten voor bepaalde tijd. In artikel 7:668 BW is bepaald dat de werkgever de werknemer uiterlijk één maand voor afloop van het tijdelijke contract schriftelijk moet informeren over zijn voornemen om de arbeidsovereenkomst al dan niet voort te zetten en over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eventueel kan worden voortgezet.

De schriftelijkheidseis is van groot belang. Maar dit hoeft niet per se op papier. In mijn vorige blog is te lezen dat ook via WhatsApp aan de aanzegplicht kan worden voldaan. Hierbij is van belang dat de aanzegging de werknemer tijdig heeft bereikt. De rechtbank Amsterdam heeft hier kort geleden een uitspraak over gedaan. Hieruit blijkt dat niet alleen het bericht de werknemer moet hebben bereikt, maar dat de werknemer ook gereageerd moet hebben op de WhatsApp-berichten van de werkgever.

Boete door niet aanzeggen

Ook als de werkgever de werknemer niet aanzegt, eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege. De werkgever is in dat geval een boete verschuldigd ter hoogte van een maandsalaris. Bij niet tijdige nakoming wordt deze boete berekend naar rato van de resterende dagen van de betreffende maand. Deze vergoeding is niet verschuldigd bij faillissement, surseance van betaling of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.

Over deze aanzegplicht zijn diverse interessante uitspraken gewezen, bijvoorbeeld door de kantonrechter in Rotterdam. In deze zaak was de werknemer op vakantie toen de werkgever de aanzegging had verzonden. De werknemer had deze brief een paar weken voor het einde van zijn arbeidsovereenkomst gelezen. Is door de werkgever aan de aanzegplicht voldaan?
De kantonrechter overweegt als volgt. Het feit dat de werknemer zijn post tijdens zijn vakantie niet heeft laten waarnemen, vormt een omstandigheid die voor eigen rekening en risico van de werknemer komt. Daarnaast blijkt uit artikel 3:37 BW dat een schriftelijke verklaring de geadresseerde moet bereiken. Het op de mat vallen van de brief is daarom voldoende om binnen een termijn te vallen.

Ook de kantonrechter in Eindhoven heeft een uitspraak gedaan over de aanzegplicht. De werknemer is de procedure gestart, omdat de werkgever te laat is geweest met aanzeggen. De werkgever was in eerste instantie van plan de overeenkomst voort te zetten en heeft dit mondeling aan de werknemer kenbaar gemaakt. Ook in het geval dat de werkgever de arbeidsovereenkomst aanvankelijk wenst voort te zetten – maar dat dit uiteindelijk niet leidt tot voortzetting van de arbeidsovereenkomst – dan dient de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdig te worden aangezegd door de werkgever. Doet de werkgever dit niet, dan is zij op grond van artikel 7:668 BW verplicht een boete te betalen naar rato van de aanzegging.

 

Conclusie

De aanzegplicht is dus een strenge, maar goede regel om de werknemer tijdig te laten weten of de arbeidsovereenkomstvoor bepaalde tijd al dan niet wordt voortgezet. Tevens is het voor de werknemer van belang, indien de werkgever te laat aanzegt, om binnen twee maanden een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank en een beroep te doen op de niet nakoming van de aanzegplicht. Indien de werknemer dit nalaat, vervalt zijn aanspraak op de boete. Wacht dus niet te lang.

 

Voor vragen over dit onderwerp, neem gerust contact op of laat hieronder een reactie achter.