ontslaggrond

Met de invoering van de WWZ is het ontslagrecht op de schop gegaan. De meeste procedures gaan over de ontslaggrond bij opzeggen of ontbinden van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast wordt veel geprocedeerd over een al dan niet terecht gegeven ontslag op staande voet.

Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst wil opzeggen of ontbinden, dan dient volgens artikel 7:669 BW sprake te zijn van een redelijke grond. Voor de invoering van de WWZ kon de werkgever zelf kiezen welke route genomen werd bij ontslag. Nu is er per grond, genoemd in lid 3, een route aangewezen.

 

Ontslagroutes

Zoals wellicht bekend, zijn er acht gronden opgenomen in de limitatieve lijst van artikel 7:668 lid 3 BW. Wil de werkgever op grond van een bedrijfseconomische reden de arbeidsovereenkomst opzeggen of ontbinden, dan dient in eerste instantie een ontslagvergunning te worden aangevraagd bij het UWV (7:671a BW).

Bij persoonlijke omstandigheden dient een ontbindingsverzoek te worden ingediend bij de kantonrechter (7:671b BW). Ook indien het UWV geen ontslagvergunning verleend vanwege het ontbreken van een bedrijfseconomische reden, dan kan de werkgever alsnog een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter indienen.

 

Ontbindingsverzoek op basis van d-grond

In de volgende kwestie wilde werkgever Arcadis de arbeidsovereenkomst opzeggen met werknemer X. X was sinds 1995 in dienst bij Arcadis en was laatstelijk werkzaam in de functie van Senior Toezichthouder. In de verslagen van evaluatie- en planningsgesprekken is tot 2014 telkens opgenomen dat X goed tot uitstekend functioneerde. Vanaf 2015 was dat anders.

Diverse bijeenkomsten hebben begin 2015 plaatsgevonden, waarbij ook X aanwezig was. Het onderwerp was “de toekomst van het vak toezichthouder”. Aanleiding voor deze bijeenkomsten was dat de marktomstandigheden voor de toezichthouder onvoldoende waren om op korte (en op lange) termijn voldoende winstgevende projecten te genereren (dit is door Arcadis tevens aangetoond).
Doel van deze bijeenkomsten was om te verkennen hoe en op welke wijze de toezichthouders zich zouden kunnen verbreden en actie zouden kunnen ondernemen bij de bestaande klanten om zelf ook werk te genereren. De toezichthouders zouden dus zelf acquisitie plegen om aan werk te komen.

Ten aanzien van deze toekomstvisie diende X een actieplan op te stellen, waarin opgenomen diende te worden welke kansen benut konden worden. Vanwege de tegenvallende projecten voor X, is in een overleg een aantal opties besproken:

1. Doorgaan in de huidige setting in de hoop dat er interessante klussen voorbij komen waarop X kostenneutraal of met een kleine winst op ingezet kan worden.
Deze optie wordt vrijwel direct afgewezen, gezien de tegenvallende projecten die zich aandienen.
2. Zowel Arcadis als X investeren financieel gezien, waardoor X financieel gezien mogelijk beter inzetbaar wordt. Het salaris van X zou hierdoor omlaag moeten gaan.
3. Beëindigen dienstverband.

X heeft met geen van deze drie opties ingestemd. Na verloop van tijd heeft Arcadis X alsnog een beëindigingsvoorstel gedaan. X is hiermee niet akkoord gegaan. Daarnaast heeft Arcadis in april 2016 en juni 2016 tevergeefs diverse instanties verzocht om X te werk te stellen.

Omdat de projecten zich niet meer aandienden en X niet meewerkte aan het uitvoeren van andere passende functies, heeft Arcadis besloten een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter in te dienen op basis van de d-grond:

de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, anders dan ten gevolge van ziekte of gebreken van de werknemer.

 

Juiste ontslaggrond en route?

In eerste aanleg heeft de kantonrechter geoordeeld dat de arbeidsovereenkomst ontbonden dient te worden op basis van de d-grond per 1 december 2016. X heeft hiertegen beroep ingesteld.

Naar het oordeel van het hof kan de hiervoor genoemde optie 2 niet anders worden gezien dan dat X te duur was om projecten voldoende winstgevend af te sluiten. Het voorstel van Arcadis om het salaris van X ingrijpend te verlagen zodat hij beter en structureel zou kunnen worden ingezet op projecten vormt hiervan een bevestiging.

Met name het door Arcadis aangevoerde gebrek aan mogelijkheden om X structureel op projecten in te zetten, duiden naar het oordeel van het hof op bedrijfseconomische omstandigheden, maar die staan in beginsel los van de eventuele ongeschiktheid van X voor het verrichten van de bedongen arbeid. Voor die bedrijfseconomische gronden is de ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de d-grond niet bedoeld, maar is de a-grond geschreven. Een werkgever dient op grond van artikel 7:671a lid 1 BW in verbinding met artikel 7:669 lid 3 aanhef en onder a BW toestemming aan het UWV te verzoeken om de arbeidsovereenkomst te kunnen opzeggen.

 

Gevolgen voor zowel werknemer als werkgever

Het hof zal Arcadis veroordelen de dienstbetrekking met X te herstellen, omdat X niet kan worden geoordeeld dat sprake is van ongeschiktheid van X die ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt. Ook hiervoor is in het Burgerlijk Wetboek een regeling opgenomen.

Artikel 7:683 lid 3 BW noemt dat een arbeidsovereenkomst hersteld kan worden, indien de rechter in hoger beroep of na verwijzing in cassatie oordeelt dat het verzoek van de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst ten onrechte is toegewezen. De rechter dient tevens voorzieningen te treffen omtrent de rechtsgevolgen van de onderbreking van de arbeidsovereenkomst.

In dit geval wordt de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 december 2016 voortgezet, dient Arcadis het achterstallige loon te vergoeden. De toekenning van de transitievergoeding die de kantonrechter in eerste aanleg heeft toegekend, wordt vernietigd.

Het Hof laat zich dus niet uit over de vraag of al dan niet sprake is van een bedrijfseconomische reden die beëindiging van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt.
Wil Arcadis alsnog af van de overeenkomst met X, dan dient zij een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV op basis van de juiste ontslaggrond.

 

Voor vragen over dit onderwerp, neem gerust contact met me op!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *