Voor het aangaan van een stage- of arbeidsovereenkomst is niet alleen van belang wat partijen over en weer hebben afgesproken, maar met name de manier hoe partijen hier vervolgens inhoud aan hebben gegeven (Groen/Schoevers). Het enkele feit dat er boven de overeenkomst ‘Stageovereenkomst’ is geschreven, betekent niet direct dat van een stageovereenkomst sprake is en dat de regels voor het arbeidsrecht niet van toepassing zijn.

Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. De kantonrechter overwoog in een uitspraak dat er tussen twee partijen een arbeidsovereenkomst was gesloten in plaats van een stageovereenkomst. Het verschil tussen deze twee overeenkomsten kan grote financiële consequenties hebben voor de werkgever. De werkgever werd namelijk veroordeeld tot een flinke schadevergoeding en moest maandenlang salaris doorbetalen.

 

Waarom dit verschil?

Een arbeidsovereenkomst is, volgens artikel 7:610 BW, een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Hierin zit een viertal componenten:
> In dienst van
> Tegen loon
> Gedurende zekere tijd
> Arbeid verrichten

Indien aan deze vier componenten is voldaan, is sprake van een arbeidsovereenkomst en is titel 10 van boek 7 BW van toepassing.

Bij een stageovereenkomst is de bedoeling van partijen gericht op het uitbreiden van eigen kennis en ervaring van de stagiaire ook met het oog op de voltooiing van zijn opleiding. De werkzaamheden van de stagiaire dienen in overwegende mate in het belang te zijn van de opleiding. Dit is niet in de wet opgenomen, maar hierover heeft de Hoge Raad zich uitgelaten. Stageovereenkomsten vertonen veelal kenmerken van een arbeidsovereenkomst. Soms kan een stagiaire immers alleen de noodzakelijke ervaring opdoen door in het kader van zijn opleiding arbeid te verrichten die vergelijkbaar is met de arbeid van een gewone werknemer. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan dan ook in bepaalde situaties naast een stageovereenkomst tevens sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Wanneer dit het geval is, zijn de regels betreffende het arbeidsrecht van toepassing. Hierdoor wordt het, met name door de invoering van de WWZ, lastiger voor een werkgever om een werknemer te ontslaan. Daarnaast kan de transitievergoeding de werkgever flink laten betalen.

 

De kwestie

Werknemer is op 25 juli 2005 bij kantoor X in dienst getreden in de functie van juridisch medewerker voor de duur van zes maanden. Later is deze arbeidsovereenkomst omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Daarnaast volgde de werknemer de opleiding HBO Rechten, met als afstudeerrichting Gerechtsdeurwaarder. Om die opleiding te kunnen voltooien diende hij stage te lopen als kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Kantoor X bood hem die gelegenheid. Daartoe hebben partijen op 10 februari 2011 een stageovereenkomst gesloten. Twee belangrijke paragrafen stonden in deze overeenkomst:

 

De onderhavige overeenkomst beoogt die arbeidsovereenkomst aan te vullen om – in het kader van de stage die de stagiaire moet doorlopen op grond van het bepaalde in het Besluit opleiding en stage kandidaat-gerechtsdeurwaarder – te waarborgen dat de stagiaire voldoende ervaring kan opdoen in de beroepsuitoefening van een gerechtsdeurwaarder en om vaardigheden te verkrijgen c.q. te versterken die voor de uitoefening van de ambtspraktijk van belang zijn.

Na beëindiging van de stage zal bij goed gevolg door partijen worden overwogen of een arbeidsovereenkomst voor kandidaat-deurwaarder zal worden aangegaan op nog nader te bepalen voorwaarden. Indien partijen geen overeenstemming hieromtrent bereiken of bij een niet succesvolle beëindiging van de stage zal de arbeidsovereenkomst van juridisch medewerker zoals die golden onder de voorwaarden op 1 januari 2011 weer van kracht worden.

 

Nog voor het einde van de stageperiode is de werkgever niet enthousiast over de werkzaamheden van de werknemer/stagiaire en heeft de stageovereenkomst opgezegd. De arbeidsovereenkomst zal worden voortgezet op het moment dat de stageovereenkomst wordt opgezegd.

De werknemer heeft zich hiertegen verzet, met het argument dat geen sprake was van een stageovereenkomst, maar dat sprake is van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW. De werkgever kon daarom die overeenkomst niet buitengerechtelijk ontbinden of opzeggen zonder toestemming van het UWV. Volgens de werknemer is sprake van een schriftelijke overeenkomst tot arbeid tegen loon en een gezagsverhouding. waardoor hem ontslagbescherming toekomt.

 

Oordeel kantonrechter

Voor de beantwoording van de vraag of een stageovereenkomst als arbeidsovereenkomst kan worden gekwalificeerd heeft als maatstaf te gelden of de werkzaamheden van de stagiaire naar de bedoeling van partijen zijn gericht op het uitbreiden van eigen kennis en ervaring van de stagiaire met het oog op de voltooiing van zijn opleiding, of dat van een arbeidsovereenkomst kan worden gesproken. Daaruit volgt dat het erop aankomt of het verrichten van de werkzaamheden van de stagiaire in overwegende mate in het belang is van de opleiding die deze volgt.

Met inachtneming van die maatstaf is de kantonrechter van oordeel dat de stageovereenkomst moet worden gekwalificeerd als een wijziging van de eerdere arbeidsovereenkomst. Dit vanwege het feit dat aan de vier vereisten van de arbeidsovereenkomst is voldaan. Met name de hoogte van het loon, welke niet in de rede ligt indien de stage enkel gericht was op het uitbreiden van de kennis en ervaring van de stagiaire, duidt eerder op productieve werkzaamheden dan op stagewerkzaamheden. Daarnaast was de studie ondergeschikt aan de productieve werkzaamheden die de werknemer uitvoerde en is de bestaande arbeidsovereenkomst nooit beëindigd met het doel een stageovereenkomst te sluiten.

Nu sprake was van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die slechts is aangevuld met stagewerkzaamheden, gaat het opzeggen van de overeenkomst gepaard met de regels van het arbeidsrecht: de werkgever dient diverse vergoedingen te betalen aan de werknemer.

Let dus goed op de bewoordingen, maar let vooral op hoe uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst!

 

Voor vragen over dit onderwerp, neem gerust contact op of laat hieronder een reactie achter.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *