proeftijd

Werk jij op basis van een arbeidsovereenkomst of op basis van een overeenkomst van opdracht? Dit verschil kan van belang zijn voor de regels betreffende bijvoorbeeld het concurrentiebeding en/of relatiebeding. Zoals in mijn vorige blog weergegeven, kan een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst wellicht nietig zijn, maar dit zelfde beding kan in een overeenkomst van opdracht wel geldig zijn. Daarnaast kunnen andere bedingen ook verschillende betekenissen hebben in diverse overeenkomsten. Ook het stilzwijgend verlengen van de overeenkomst van opdracht kan juridisch gezien bijzonder verlopen.

Twijfel je of jouw beding nietig dan wel geldig is, neem gerust contact op via het contactformulier.

 

Casus

In de volgende kwestie was sprake van een overeenkomst van opdracht, waarbij niet geheel duidelijk is of het stilzwijgend verlengen van de overeenkomst aan de orde is. Deze overeenkomst is in eerste instantie aangegaan voor de duur van een jaar en geldt tot juli 2013. In deze overeenkomst van opdracht was ook een concurrentiebeding opgenomen:

 

Freelancer zal gedurende het contract en voor de periode van twaalf kalendermaanden na het einde van het contract niet direct, dan wel indirect, werkzaamheden verrichten voor klanten en opdrachtgevers, waarvoor Freelancer namens of ten behoeven van [bedrijf], gedurende de laatste twaalf maanden voorafgaande aan de beëindiging van dit contract, direct, dan wel indirect, werkzaamheden heeft verricht.”

 

Na het verlopen van de termijn genoemd in het contract, zijn de werkzaamheden hervat zonder dit contract te verlengen. Naast de taken die de freelancer dat afgelopen jaar heeft uitgevoerd, worden ook diverse extra administratieve taken uitgevoerd die voorheen niet tot haar takenpakket behoorden. Daarnaast is de freelancer meer uren gaan werken en heeft ze een hoger uurtarief uitbetaald gekregen. Deze afspraken zijn nimmer vastgelegd in een nieuw contract, maar deze zijn mondeling overeengekomen.

Na enig conflict tussen de freelancer en haar leidinggevende, besluit de freelancer een eigen bedrijf op te richten. Een deel van de klanten van het bedrijf van haar vorige leidinggevende worden overgenomen. De leidinggevende beroept zich op het concurrentiebeding in deze overeenkomst van opdracht.

 

Mag de freelancer dit zonder het concurrentiebeding te schenden?

De vraag in uw kwestie luidt of de overeenkomst van opdracht al dan niet stilzwijgend is verlengd. Opnieuw dient onderscheid te worden gemaakt tussen de regels betreffende de arbeidsovereenkomst en betreffende de overeenkomst van opdracht. In de wet is niets vastgelegd over stilzwijgend verlengen van de overeenkomst van opdracht. De reeds aanwezige jurisprudentie geeft al meer duidelijkheid over het al dan niet stilzwijgend verlengen van een contract onder dezelfde voorwaarden. Wat mij aan diverse uitspraken opviel, is dat diverse freelancers na het verstrijken van de termijn in het contract dezelfde taken hebben verricht als voorheen. Hierdoor ligt het in de lijn dat dezelfde voorwaarden gelden die destijds zijn afgesproken. Kortom, ook al zijn de contracten niet schriftelijk verlengd, hetgeen destijds mondeling is vastgelegd, wordt te zijn voortgezet. De rechtbank Rotterdam heeft hier vorige maand uitspraak over gedaan:

 

Gesteld noch gebleken is dat partijen andere afspraken hebben gemaakt over de voortzetting van de overeenkomst na 22 december2012. Indien [gedaagde] niet meer gebonden wilde zijn aan het concurrentiebeding, zoals door hem is gesteld, had het op zijn weg gelegen dit aan de orde te stellen. Vast staat echter dat hier tussen partijen niet over gesproken is. Feitelijk hebben partijen de overeenkomst stilzwijgend voortgezet op dezelfde condities. Dat betekent dat [gedaagde] gebonden is dit beding.”

 

In dit geval wordt het stilzwijgend verlengen van de overeenkomst van opdracht aangenomen. Echter, in de hiervoor geschetste casus zijn andere taken uitgevoerd, wordt een hoger loon betaald dan voorheen en wordt door de freelancer meer uren gemaakt. Het ligt daarom niet in de lijn om dezelfde voorwaarden van toepassing te laten zijn op de verhouding tussen partijen.

 

Conclusie

De leidinggevende kan naar mijn idee geen beroep doen op het destijds overeengekomen concurrentiebeding. Het stilzwijgend verlengen van de overeenkomst van opdracht is niet aan de orde, nu door de freelancer extra taken zijn uitgevoerd. Partijen hebben derhalve de overeenkomst niet stilzwijgend voortgezet op dezelfde condities, waardoor de freelancer niet gebonden is aan het beding.

 

Voor vragen over dit onderwerp, neem gerust contact op of laat hieronder een reactie achter.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *