In juli 2015 is deze transitievergoeding in het leven geroepen met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Hierbij kon een werknemer een beroep doen op de transitievergoeding indien het contract ten minste twee jaar geduurd heeft. Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 is deze termijn van twee jaar komen te vervallen. Iedere werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de werkgever, heeft recht op een transitievergoeding.

Eindigen arbeidsovereenkomst

De transitievergoeding blijft vaak onderwerp van discussie bij het eindigen van een arbeidsovereenkomst. Zo ook in de volgende situatie.

De betreffende werknemer is op 9 oktober 2017 in dienst getreden bij de werkgever op basis van een contract voor bepaalde tijd, welke tussentijds verlengd is tot 1 september 2019.

Eind juli 2019 heeft de werkgever aan werknemer laten weten dat zijn contract voor bepaalde tijd wordt verlengd voor de duur van drie maanden. Dit contract eindigt derhalve van rechtswege op 31 december 2019.

Eind oktober 2019 heeft werknemer laten weten dat hij zijn arbeidsovereenkomst wil opzeggen. Hij schrijft: “Bij deze zeg ik mijn contract op. Dat betekent dat ik per 30 nov hier niet meer werk. Als er nog zaken zijn die ik moet afhandelen hoor ik het.”

Een medewerker van de afdeling Financiën heeft op de vraag of hij recht heeft op een transitievergoeding gemaild: “Klopt, de transitievergoeding, daar heb je recht op als je langer dan 2 jaar in dienst bent geweest. Die is € 1.530,- in jou geval.”

Gerechtvaardigd vertrouwen

De vraag die aan de kantonrechter voorligt, is of deze werknemer recht heeft op een transitievergoeding. Werknemer onderbouwt dit met het feit dat eind juli 2019 de werkgever al heeft laten weten dat zijn contract op 31 december 2019 van rechtswege eindigt. Daarnaast vindt werknemer dat hij gerechtvaardigd mocht vertrouwen op de mail van de werkgever, waarin is aangegeven dat hij recht heeft op een transitievergoeding.

De werkgever is van mening dat werknemer zelf heeft opgezegd, waardoor geen recht op transitievergoeding bestaat. Daarnaast was de medewerker van de afdeling Financiën niet op de hoogte van het feit dat werknemer zelf zijn arbeidsovereenkomst had opgezegd.

Hoe oordeelt de kantonrechter?

Vooropgesteld kan worden dat het contract van de werknemer is beëindigd op 1 december 2019. Dit houdt in dat de voorwaarden van de WWZ gelden.

In artikel 7:673 BW is bepaald in welke gevallen de werkgever aan een werknemer een transitievergoeding verschuldigd is. Dat is – kort gezegd – het geval indien:

  • De arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd; én
  • De werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd of ontbonden óf
  • De werknemer heeft opgezegd of ontbonden als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

In deze situatie zou de arbeidsovereenkomst in eerste instantie van rechtswege eindigen op 31 december 2019. De arbeidsovereenkomst is echter niet op die wijze geëindigd, omdat werknemer de arbeidsovereenkomst zelf per 1 december 2019 heeft opgezegd. De arbeidsovereenkomst is daarom niet geëindigd op één van de in artikel 7:673 lid 1 BW beschreven wijzen. In deze situatie bestaat er geen recht op een transitievergoeding.

Met betrekking tot het gerechtvaardigd vertrouwen stelt de kantonrechter zich de vraag of werknemer mocht vertrouwen op hetgeen de medewerker van de afdeling Financiën gemaild heeft.

Omdat de betreffende medewerker niet op de hoogte was van alle relevante omstandigheden, waaronder de opzegging van de medewerker zelf. Er zijn dan ook geen feiten en of omstandigheden gesteld of gebleken, waaraan werknemer het door hem gestelde vertrouwen heeft mogen ontlenen.

Kortom, deze werknemer kon géén geslaagd beroep doen op het gerechtvaardigd vertrouwen. De toezegging van de medewerker van de afdeling Financiën bleek onvoldoende en daarnaast heeft hij zelf zijn arbeidsovereenkomst opgezegd. Wees je als werknemer dus bewust van de gevolgen van het zelf opzeggen van jouw arbeidsovereenkomst in plaats van het eindigen van rechtswege van de arbeidsovereenkomst. Dit was voor deze werknemer een dure maand december.

Heb jij vragen over jouw recht op een transitievergoeding (werknemer) of het al dan niet verplicht zijn om tot uitbetaling over te gaan (werkgever), neem dan gerust contact op.