vast contract

Op grond van de wet is het in een aantal gevallen mogelijk dat jouw tijdelijke contract wordt omgezet in een vast contract. De ketenregeling is de wettelijke regeling die bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidscontracten er maximaal achter elkaar gesloten mogen worden voordat een vast contract ontstaat.

De invoering van de Wet Werk en Zekerheid heeft ervoor gezorgd dat deze regels zijn aangescherpt met ingang van 1 juli 2015. Tot 1 juli 2015 gold namelijk de zogenoemde 3x3x3 regel: er mogen maximaal drie contracten voor bepaalde tijd op rij gesloten worden binnen een periode van drie jaar. Bij het vierde contract of op de dag na het verstrijken van de driejaarsperiode ontstaat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De keten begint opnieuw indien tussen twee contracten een periode zit van meer dan drie maanden.

Met ingang van 1 juli 2015 is de ketenregeling ingeperkt naar 3x2x6. Vanaf dat moment mogen nog steeds drie contracten voor bepaalde tijd gesloten worden, maar dan in een periode van maximaal twee jaar. Bovendien wordt de tussenperiode opgerekt naar een periode van meer dan zes maanden.

Indien het aantal overeenkomsten of de duur van de periode wordt overschreden, dan geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Opvolgend werkgeverschap

Overigens is deze regeling ook van toepassing op elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn. De jurisprudentie geeft nadere voorwaarden om te bepalen of sprake is van opvolgend werkgeverschap: “Hier is sprake van indien tussen de beide werkgevers zodanige banden bestaan dat het inzicht van de eerste werkgever in de hoedanigheden en geschiktheid van de werknemer in redelijkheid ook moet worden toegerekend aan de nieuwe werkgever”.

Als voorbeeld valt te denken aan het geval waarin een uitzendkracht in dienst treedt bij het bedrijf dat hem inleende. Daarnaast kan ook bij een doorstart van een onderneming na een faillissement sprake kan zijn van opvolgend werkgeverschap.

 

Uitzonderingen op de ketenregeling

De wetgever heeft het toegelaten om in een aantal gevallen af te wijken van de hiervoor geschetste ketenregeling.

  • De meest voorkomende uitzondering is dat in een cao andere afspraken gemaakt kunnen worden, maar deze zijn wel begrensd. Zo kan bijvoorbeeld de duur van twee jaar worden verlengd naar vier jaar, indien het een uitzendovereenkomst betreft.
  • De ketenregeling kan buiten toepassing worden verklaard voor bepaalde functies in een bedrijfstak indien de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze functies heeft aangewezen. Dit is mogelijk indien het voor die functies in die bedrijfstak bestendig gebruik is en vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering en van die functies noodzakelijk is de arbeid uitsluitend te verrichten op grond van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.
  • De ketenregeling is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg.
  • Daarnaast is deze regeling niet van toepassing op een arbeidsovereenkomst met een werknemer die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, indien de gemiddelde omvang van de door hem verrichte arbeid ten hoogste twaalf uur per week heeft bedragen.
  • Ook gelden andere regels indien een arbeidsovereenkomst is aangegaan na het bereiken van de AOW-leeftijd.

 

Ben jij benieuwd wanneer in jouw situatie het tijdelijke contract kan worden omgezet in een vast contract? Laat gerust een berichtje achter. Ik help je graag!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *