In arbeidsovereenkomsten kom je ze regelmatig tegen: het concurrentiebeding en het relatiebeding. Hoewel deze bedingen vaak in één adem worden genoemd, bestaan toch verschillen. De bedingen dienen beide een ander doel. Maar wanneer is sprake van een concurrentiebeding? En wanneer is sprake van een relatiebeding?

Beide bedingen zullen pas werking hebben op het moment dat een werknemer uit dienst treedt bij de werkgever.

Het concurrentiebeding

Een concurrentiebeding beschermt de opgedane kennis en ervaring in een bepaalde functie. Hiermee kan de werknemer de werkgever directe concurrentie aandoen als hij na het eindigen van de arbeidsovereenkomst in dienst treedt bij een concurrerende onderneming. Een concurrentiebeding kan hiertegen bescherming bieden.

De werknemer mag dan na het eindigen van de arbeidsovereenkomst gedurende een bepaalde tijd – doorgaans een jaar – niet werkzaam zijn bij een concurrent van de werkgever. Naast een bepaalde tijd waarbinnen dit niet mag, wordt ook vaak een straal of gebied benoemd waarbinnen de werknemer geen werkzaamheden bij een concurrent mag uitvoeren.

Het relatiebeding

Een relatiebeding heeft tot doel de klantenkring en relaties van de vorige werkgever te beschermen. Een relatiebeding verbiedt de werknemer om na het einde van zijn arbeidsovereenkomst gedurende een bepaalde tijd werkzaam te zijn bij of werkzaamheden te verrichten voor klanten en/of relaties van deze werkgever.

Kortom, het concurrentiebeding betreft de bescherming van de kennis die de werknemer heeft opgedaan en mogelijk kan toepassing bij concurrenten. Het relatiebeding betreft de bescherming van de klantenkring, waarbij een werknemer geen werkzaamheden mag verrichten voor klanten en/of relaties van de vorige werkgever.

De vereisten en overeenkomsten

Ondanks de hierboven genoemde verschillen, bestaan ook juridische overeenkomsten. In artikel 7:653 BW is het volgende opgenomen:
Een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn, is slechts geldig indien…

Voorheen was de gedachte dat dit artikel enkel voor het concurrentiebeding van toepassing is. Echter, de Hoge Raad heeft in 2017 bevestigd dat artikel 7:653 BW voor zowel het concurrentiebeding als het relatiebeding van toepassing is. Kortom, de vereisten voor beide bedingen zijn hetzelfde.

  • Het beding moet schriftelijk zijn overeengekomen;
  • Het beding mag worden aangegaan met een meerderjarige werknemer;
  • Het beding mag enkel worden opgenomen in een contract voor onbepaalde tijd;

Motiveren noodzakelijkheid

Op dit laatste vereiste is een uitzondering te maken. Een concurrentiebeding en relatiebeding mag óók in een contract voor bepaalde tijd worden opgenomen, maar alleen als uit de bij dat beding opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Denk bijvoorbeeld aan werknemers die inzicht hebben in belangrijke cijfers, receptuur, etc.

De motivering is dus van groot belang. De wetgever vindt namelijk dat een werknemer dubbel nadeel heeft indien deze én een bepaalde tijdscontract heeft, én beperkt wordt in de zoektocht naar een volgende baan. Zonder deze motivering is een concurrentie- of relatiebeding in een bepaalde tijdscontract dus niet geldig. Maar ook als de werkgever wél schriftelijk gemotiveerd heeft aangegeven dat er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang, kan een rechter later vaststellen dat dit belang toch niet aanwezig was.

Dit blijkt wel uit een recente uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch. In het bepaalde tijdscontract is een relatiebeding opgenomen, waarin enkel is weergegeven dat het de werknemer wél is toegestaan om soortgelijke werkzaamheden te verrichten bij een concurrerende organisatie in dezelfde branche en/of werkgebied van werkgever, maar er mag geen contact ontstaan – direct of indirect – met relaties van werkgever. De relaties zijn in dit beding nader omschreven. Gelet op het ontbreken van de motivering is dit relatiebeding nietig verklaard. De werknemer was niet meer gebonden aan dit relatiebeding.

Heb jij hierover een vraag?

Vraag jij je af of het concurrentiebeding en het relatiebeding wel terecht in jouw arbeidsovereenkomst is opgenomen? Of twijfel je aan de formulering en motivering ervan? StipLegal helpt jou graag! Neem gerust contact met ons op.