De rechtbank oordeelde dat een werkgever niet aansprakelijk is voor botsende collega’s. Wat was het geval in deze zaak: een apothekersassistente is bezig in het ziekenhuis medicijnen rond te brengen en dit aan te tekenen in de patiëntendossiers. Deze dossiers bevinden zich in een dossierkar die op een vaste plek op de gang staat. Het elektronisch voorschrijven van medicijnen was daar destijds nog niet ingevoerd. Terwijl zij bezig is met haar werkzaamheden, krijgt een collega (een verpleegkundige) een oproep via haar pieper. Zij haast zich door de gang en passeert de apothekersassistente. De verpleegkundige raakt haar in het voorbijgaan en de apothekersassistente probeert in een reflex vallende dossiers op te vangen. Hierbij breekt ze haar pols. Voor de schade stelt ze haar werkgever – het ziekenhuis – aansprakelijk.

 

Werkgeversaansprakelijkheid

Een werkgever kan aansprakelijk worden gesteld indien schade wordt toegebracht door collega’s onderling. Dit is mogelijk op grond van artikel 6:170 BW, waarin het volgende is opgenomen:

Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een ondergeschikte, is degene in wiens dienst de ondergeschikte zijn taak vervult aansprakelijk, indien de kans op de fout door de opdracht tot het verrichten van deze taak is vergroot en degene in wiens dienst hij stond, uit hoofde van hun desbetreffende rechtsbetrekking zeggenschap had over de gedragingen waarin de fout was gelegen.

Een werkgever is niet aansprakelijk indien er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Daarnaast kan een werkgever aansprakelijk worden gesteld op grond van artikel 7:658 BW. Hierin is de zorgplicht van de werkgever opgenomen. De Hoge Raad heeft bepaald dat de werkgever geen zorgplicht heeft indien sprake is van een alledaagse gevaar.

 

Oordeel kantonrechter

In deze zaak staat vast dat de werknemer schade heeft geleden in de uitoefening van haar werkzaamheden, maar partijen zijn het niet eens over de toedracht van het voorval waarbij die schade is ontstaan. De kantonrechter laat in het midden wie van partijen het gelijk aan haar zijde heeft. Daarvoor zou het nodig zijn getuigen te horen. Bewijslevering omtrent de exacte toedracht van het voorval kan volgens de kantonrechter echter achterwege blijven, omdat dit voorval niet tot aansprakelijkheid van de werkgever zal leiden.

De kantonrechter oordeelt dat op grond van artikel 6:170 BW aansprakelijkheid van de werkgever niet aangenomen kan worden, omdat dan sprake moet zijn van onrechtmatig handelen doordat de verpleegkundige met spoed langs de apothekersassistente is gelopen en haar daardoor heeft aangestoten. Dit is volgens de rechtbank niet het geval. De gedraging van de verpleegkundige – het zich gehaast door een smalle doorgang begeven – kent het gevaar dat een botsing kan plaatsvinden, maar de enkele omstandigheid dat dit gevaar zich heeft verwezenlijkt maakt dat gedrag niet onrechtmatig.

Daarnaast oordeelt de kantonrechter ook dat de werkgever zijn zorgplicht niet heeft geschonden. Herhaald wordt dat van de werkgever, op grond van artikel 7:658 BW, wordt verwacht dat hij op omstandigheden toezicht houdt op het feit dat instructies worden nageleefd. Het gaat erom of de werkgever voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen heeft getroffen en aanwijzingen heeft gegeven als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade zou lijden. Ook speelt een rol dat zich een alledaags botsingsgevaar in een niet gevaarlijke werksituatie heeft voorgedaan. Het is van algemene bekendheid dat zich overal waar mensen met elkaar verkeren, en zeker waar in een beperkte ruimte samen wordt gewerkt, botsingen kunnen voordoen. Daarvoor hoeft een werkgever niet specifiek te waarschuwen.

De rechter oordeelt dus dat aansprakelijkheid van de werkgever niet kan worden aangenomen, omdat aan de vereisten uit de artikelen 6:170 BW en 7:658 BW niet wordt voldaan. Naar mijn idee heeft de kantonrechter te Utrecht een juiste uitspraak gedaan, omdat een ongelukkige samenloop van omstandigheden overal voor kan vallen. Hiervoor hoeft de werkgever niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Voor vragen over dit onderwerp, neem gerust contact op of laat hieronder een reactie achter.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *