Hoe zit het met het medisch dossier van de patiënt? Mag diegene het dossier zelf inzien? En kan een nabestaande het medisch dossier van de patiënt inzien? In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (de artikelen 7:446 – 7:468 BW, kortweg de WGBO) is het een en ander geregeld over het medisch dossier en de inzage daarvan.

 

Inzage medisch dossier door patiënt zelf en familieleden

In de WGBO is opgenomen dat enkel de patiënt inzage kan vorderen van zijn eigen medisch dossier. Dit blijkt uit de artikelen 7:456 BW en 7:457 BW. Familieleden hebben alleen recht op inzage in het dossier van de patiënt als ze van diegene een schriftelijk machtiging hebben. Daarnaast speelt de leeftijd van de patiënt ook een grote rol bij de inzage. Ouders en wettelijke vertegenwoordigers mogen het dossier van hun kinderen onder de 12 jaar inzien. Voor hun kinderen van 12 tot 16 jaar hebben ze toestemming van hun kinderen nodig voor inzage.

 

Inzage medisch dossier door nabestaanden

Als een persoon is overleden, kan er bij nabestaanden om uiteenlopende redenen behoefte bestaan om gegevens uit het medisch dossier van de overledene in te zien. De nabestaande kan bijvoorbeeld vermoeden dat er een medische fout is gemaakt waarover geen openheid wordt gegeven of inzage wensen ten behoeve van rouwverwerking. Als de nabestaande de hulpverlener dan om inzage in het medisch dossier vraagt, mag de hulpverlener niet zomaar inzage verlenen vanwege het beroepsgeheim.Uit artikel 7:457 BW blijkt dat aan anderen dan de patiënt geen inlichtingen over de patiënt dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden worden verstrekt dan met toestemming van de patiënt. Uit de jurisprudentie is gebleken dat onder ‘anderen’ in de zin van art. 7:457 BW ook de kinderen van de patiënt moeten worden beschouwd. Dit houdt in dat de inzage in het medisch dossier van de overleden patiënt aan de nabestaanden in beginsel achterwege blijft.
Er is een aantal uitzonderingssituaties denkbaar waarin de hulpverlener, nadat de patiënt is overleden, het beroepsgeheim mag doorbreken:

  • Indien de patiënt bij leven uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
  • Indien toestemming door de overleden patiënt verondersteld wordt;
  • Indien sprake is van de aanwezigheid van een zwaarwegend belang.

In de praktijk wordt zelden aan deze uitzonderingssituaties voldaan. Daarom is een concept-wetsvoorstel opgesteld om de mogelijkheid om de nabestaanden van de patiënt het medisch dossier van die patiënt in te zien.

 

Concept-wetsvoorstel inzage medisch dossier door nabestaanden

Het lijkt mij van groot belang dat de mogelijkheid voor het inzien van een medisch dossier voor nabestaanden makkelijker gevorderd kan worden. In het concept-wetsvoorstel wordt de mogelijkheid geboden om een nieuw artikel toe te voegen aan de WGBO:

 

Na artikel 458 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 458a
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 457 lid 1 verstrekt de hulpverlener desgewenst inzage in of afschrift van gegevens uit het dossier van een overleden patiënt aan:
a. een nabestaande als bedoeld in artikel 1 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, of een persoon als bedoeld in artikel 465, voor zover die nabestaande of die persoon een mededeling over een calamiteit of geweld in de zorgrelatie als bedoeld in de artikelen 1 in verband met 10, derde lid, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg heeft gekregen;
b. een nabestaande die met voldoende concrete aanwijzingen aantoont dat hij een zwaarwegend belang heeft dat wordt geschaad en inzage in of afschrift van gegevens uit het dossier noodzakelijk is voor de behartiging van dit belang;
[…]

 

In de toelichting bij dit concept-wetsvoorstel wordt genoemd dat nabestaanden  door het inzagerecht beter kunnen beoordelen of hun vermoeden dat er een medische fout is gemaakt terecht is. Zij kunnen dit vervolgens met een klachtenfunctionaris of de hulpverlener zelf bespreken, ze kunnen een klacht indienen bij de zorgaanbieder, een klacht ter toetsing voorleggen bij de tuchtrechter, of een procedure starten bij de civiele rechter teneinde schadevergoeding te vorderen. Op dit moment kan inzage bij een vermoeden van een medische fout slechts worden verkregen als de nabestaande aantoont dat de toestemming van de overleden patiënt verondersteld kan worden en de nabestaande zelf een rechtmatig belang heeft bij inzage. Het kabinet stelt voor het inzagerecht wettelijk te regelen, zodat voor nabestaanden, maar ook voor hulpverleners en de rechtspraktijk eenvoudiger kenbaar is wanneer (en onder welke voorwaarden) inzage kan worden verkregen. Bij de vormgeving van dit inzagerecht is gezocht naar een evenwicht tussen enerzijds de gerechtvaardigde belangen van nabestaanden om een dossier van een overleden patiënt te kunnen inzien en anderzijds de belangen van de patiënt die met het beroepsgeheim van de hulpverlener worden beschermd.

Of dit concept-wetsvoorstel het gaat halen is nog maar de vraag. Het is naar mijn idee een grote verbetering om het inzagerecht aan te passen, omdat het tot nu toe erg lastig is voor nabestaanden om de veronderstelde toestemming aan te tonen. Na een lang rouwproces zit je daar niet op te wachten.

 

Voor vragen over dit onderwerp, neem gerust contact op of laat hieronder een reactie achter.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *