wmo

Met het uiteenvallen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet, hebben diverse veranderingen plaatsgevonden. Sinds de invoering van de Wmo zijn namelijk gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Te denken valt aan:

  • begeleiding en dagbesteding;
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
  • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
  • opvang in geval van huiselijk geweld.

Via deze link vind je een handig overzicht wat betreffende de wijzigingen die in 2015 hebben plaatsgevonden en met welke verantwoordelijke instantie je wellicht te maken krijgt.

 

Gemeenten verantwoordelijk

Door de invoering van onder andere de Wmo hebben gemeenten er taken bijgekregen. De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken. Met een pgb kan de cliënt deze ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld dat hiervoor nodig is, wordt in verband met fraudegevoeligheid niet overgemaakt naar de cliënt, maar de Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.

Zoals in mijn vorige blog beschreven, is door de invoering van de Wmo een flinke stijging waargenomen betreffende het aantal rechtszaken tegen gemeenten. Zo ook in de volgende kwestie, waarbij een particulier een rechtszaak is gestart tegen het college van B&W.

 

Vooraf bepaalde doel en activiteit

Eiser heeft een autismestoornis en klachten wegens depressiviteit. Eiser heeft daarbij begeleiding gekregen van een organisatie die begeleiding en ondersteuning biedt aan jongeren en jong-volwassenen met deze stoornis. In deze kwestie heeft de gemeente aan eiser, in de periode van 1 juli 2015 tot 1 juli 2016, op grond van de Wmo 2015 een voorziening toegekend voor begeleiding volwassenen en dagbesteding volwassenen in de vorm van een pgb.

Met de gemeente en eiser is een plan van aanpak opgesteld. In dit plan is opgenomen wat de hoogte van het totale pgb is en aan welke soort begeleiding dit dient te worden uitgegeven. Zo is bijvoorbeeld rekening gehouden met 7 uur specialistische groepsbegeleiding volwassenen, met 13 uur ondersteuning thuis-begeleiding volwassenen en met 9 uren informele zorg. Met de zorgfuncties mag flexibel worden omgegaan zolang het maximumtarief, welke is gekoppeld aan de zorgfunctie die wordt ingezet, niet overschreden wordt.

In deze kwestie voert eiser onder andere aan dat hem niet kan worden verplicht het aantal uren dat in het plan van aanpak is opgenomen volledig af te nemen. Eiser meent dat het hem vrij staat om het pgb te besteden aan een voorziening naar keuze, zolang het maar wordt besteed aan het vooraf bepaalde doel of de vooraf bepaalde activiteit. Ook meent eiser dat hij minder uren mag inkopen tegen een hoger dan het door de gemeente vastgestelde tarief.

 

Standpunt gemeente

De gemeente heeft bij de toekenning van het pgb bepaald dat, indien eiser meer of duurdere ondersteuning wil inkopen, hij daarvan de extra kosten zelf moet betalen. In de beslissing waarin het pgb wordt toegekend, stelt de gemeente zich op het standpunt dat eiser binnen het toegekende budget wel een vrijheid heeft zorg in te kopen bij een zorgaanbieder naar zijn keuze. Echter, uit jurisprudentie blijkt dat het pgb niet een zodanige hoogte hoeft te hebben dat het de keuze uit meerdere aanbieders of leveranciers mogelijk maakt.

Ook meent de gemeente dat het eiser niet vrij staat om het budget zo in te zetten dat het met minder uren zorg tegen het duurdere tarief binnen het vastgestelde budget blijft. Dit zou betekenen dat eiser kennelijk kan worden gecompenseerd met minder uren zorg dan geïndiceerd is door het college van B&W. Als dat zo is, zou het pgb te hoog zijn vastgesteld. Wel moet vaststaan dat de hoogte van het budget zodanig is dat de benodigde ondersteuning ook daadwerkelijk kan worden ingekocht.

 

De rechtbank oordeelt

Op grond van de Wmo 2015 wordt aan de gemeente de plicht oplegt om middels een maatwerkvoorziening een resultaat te bereiken dat als compensatie mag gelden voor eisers beperkingen.

De rechtbank stelt vast dat eiser uitdrukkelijk heeft aangegeven dat hij zich in beginsel kan verenigen met de hoogte van het bedrag aan pgb. Eiser vraagt niet om een hoger aantal uren noch om een hoger budget. Eiser meent dat het hem vrij staat zijn pgb zo in te zetten dat hij minder uren begeleiding tegen een hoger tarief inkoopt, zonder daarmee het toegekende totaalbudget te overschrijden.

De rechtbank is van oordeel dat het eiser vrij staat om het pgb te besteden op de door hem gewenste wijze. De rechtbank haakt aan bij de Memorie van Toelichting bij de Wmo 2015:

 

De regering heeft in de MvT behorende bij de Wmo 2015 uitdrukkelijk uitgesproken dat het ingezette beleid met het bieden van keuzevrijheid te willen voortzetten en waar mogelijk versterken. In de MvT staat dat het uitgangspunt is dat de betrokkene een maatwerkvoorziening in natura krijgt maar desgewenst (gemotiveerd) in de vorm van een pgb. Hij krijg hiermee zelf de mogelijkheid te bepalen bij wie hij de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen wil inkopen die tot de maatwerkvoorziening behoren.

 

Van belang is dat het pgb maar wordt besteed aan het vooraf bepaalde doel of activiteit, te weten de huishoudelijke ondersteuning.

De rechtbank neemt verder nog in aanmerking dat er geen grond is om te menen dat het pgb door eiser verkeerd wordt besteed. De financiële touwtjes zijn in handen van de Sociale Verzekeringsbank, waarmee is gewaarborgd dat het pgb slechts wordt besteed om die diensten in te kopen, die ertoe strekken de ondersteuning te bieden die in de maatwerkvoorziening is opgenomen.

 

Conclusie

Kortom, de gemeente heeft de bepalingen in de Wmo 2015 te beperkt uitgelegd. Eiser is vrij om het toegekende pgb te besteden zolang daarmee het beoogde resultaat wordt bereikt. Naar mijn idee een correcte uitleg van de betreffende bepalingen uit de Wmo 2015.

 

Voor vragen over dit onderwerp, neem gerust contact op of laat hieronder een reactie achter.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *